HCL nr. /30.05.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de 30 mai 2023, ora 16:00,
care se va desfășura în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei Municipiului Mediaş

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023.

Referatul de aprobare nr. 169/2023, proiectul de hotărâre nr. 169/2023, raportul de specialitate nr. 9289/22.05.2023;

Temei legal: art. 5 alin. 2, art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 29, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1) alin. (2) alin. (4) alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 610/11.05.2023.

Referatul de aprobare nr. 150/2023, proiectul de hotărâre nr. 150/2023, raportul de specialitate nr. 8623/15.05.2023;

Temei legal: art. 82 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 158/2023, proiectul de hotărâre nr. 158/2023, raportul de specialitate nr. 9171/19.05.2023;

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Națională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 161/2023, proiectul de hotărâre nr. 161/2023, raportul de specialitate nr. 9169/19.05.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (5), art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei cu indicele de inflație, pentru imobilele cu destinația de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 171/2023, proiectul de hotărâre nr. 171/2023, raportul de specialitate nr. 9172/19.05.2023;

Temei legal: Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, Legea nr. 448/2006, art. 1777 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție „Reabilitare străzi Municipiul Mediaș-Zona Centrală-str. Michael Weiss, str. Ion Constantin Brătianu, str. Virgil Madgearu”.

Referatul de aprobare nr. 149/2023, proiectul de hotărâre nr. 149/2023, raportul de specialitate nr. 5351/12.05.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, modificarea și completarea Anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 152/2023, proiectul de hotărâre nr. 152/2023, raportul de specialitate nr. 5022/15.05.2023;

Temei legal: OG nr. 112/2000, Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6), art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile (terenuri) în domeniul public al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 156/2023, proiectul de hotărâre nr. 156/2023, raportul de specialitate nr. 6771/16.05.2023;

Temei legal: art. 562 alin. (2) și art. 889 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor mijloace fixe concesionate operatorului regional SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Referatul de aprobare nr. 151/2023, proiectul de hotărâre nr. 151/2023, raportul de specialitate nr. 6965/15.05.2023;

Temei legal: OG nr. 112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș, a unui imobil-teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Piscului fn.

Referatul de aprobare nr. 155/2023, proiectul de hotărâre nr. 155/2023, raportul de specialitate nr. 8678/16.05.2023;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2), art. 888 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului de concesiune nr. 2/07.09.2011 a terenului situat în Municipiul Mediaș str. Gravorilor nr. 6, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 175/2023, proiectul de hotărâre nr. 175/2023, raportul de specialitate nr. 9603/26.05.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 1/25.03.2019 prin acordul părților a imobilului teren-drum situat în Municipiul Mediaș, Piața George Enescu fn, aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 157/2023, proiectul de hotărâre nr. 157/2023, raportul de specialitate nr. 9030/17.05.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. 6 lit. „a” art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Echipare tehnico-edilitară „Proiect tip-Construire sală de educație fizică școlară-Școala Gimnazială Mihai Eminescu, str. Mihai Viteazu nr. 14, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”.

Referatul de aprobare nr. 165/2023, proiectul de hotărâre nr. 165/2023, raportul de specialitate nr. 9359/23.05.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, tinerilor, în Municipiul Mediaş sat Ighişu Nou, str. Morii.

Referatul de aprobare nr. 167/2023, proiectul de hotărâre nr. 167/2023, raportul de specialitate nr. 9375/23.05.2023;

Temei legal: Legea nr. 15/2003, HG nr. 896/2003, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș, înscris la poziția nr. 1766 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Mediaș însușit prin Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 61/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Referatul de aprobare nr. 168/2023, proiectul de hotărâre nr. 168/2023, raportul de specialitate nr. 9414/24.05.2023;

Temei legal: HG nr. 392/202, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. 6, art. 139 alin. 3 lit. „g”, art. 196, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

16. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și vânzarea cu drept de preemțiune în favoarea SC Casagrande SRL a terenului intravilan aferent construcției, în suprafață de 614 mp, situat în localitatea Mediaș str. Hotar Fukuschdorf nr. 4 Județul Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 172/2023, proiectul de hotărâre nr. 172/2023, raportul de specialitate nr. 9049/18.05.2023;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaş, str. 1 Decembrie, nr. 27 şi str. Metanului fn, în scopul amenajării unor locuri de parcare la domiciliu.

Referatul de aprobare nr. 173/2023, proiectul de hotărâre nr. 173/2023, raportul de specialitate nr. 9429/25.05.2023;

Temei legal: art. 863 lit. „a” din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (1) alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 264/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș I”, cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 162/2023, proiectul de hotărâre nr. 162/2023, raportul de specialitate nr. 8991/17.05.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare instalație electrică Școala Gimnazială Constantin Ioan Motaș”.

Referatul de aprobare nr. 164/2023, proiectul de hotărâre nr. 164/2023, raportul de specialitate nr. 9114/18.05.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare Gradinița Ighișu Nou”.

Referatul de aprobare nr. 170/2023, proiectul de hotărâre nr. 170/2023, raportul de specialitate nr. 9395/23.05.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

21. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Meditur S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 31.05.2023, prima întrunire, respectiv 06.06.2023, a doua întrunire.

Referatul de aprobare nr. 163/2023, proiectul de hotărâre nr. 163/2023, raportul de specialitate nr. 9200/19.05.2023;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d” alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaş, prin concesiune şi a documentelor necesare pentru delegarea acestui serviciu.

Referatul de aprobare nr. 174/2023, proiectul de hotărâre nr. 174/2023, raportul de specialitate nr. 9090/18.05.2023;

Temei legal: OUG nr. 155/2001, OUG nr. 55/2002, Legea nr. 205/2004, Ordinul nr. 523/2008, HG nr. 1059/11.12.2013, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „s”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

23. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective al persoanelor instituționalizate din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Mediaş începând cu luna iunie 2023.

Referatul de aprobare nr. 154/2023, proiectul de hotărâre nr. 154/2023, raportul de specialitate nr. 1614/16.05.2023;

Temei legal: art. 3 din HG nr. 903/2014, art. 129 alin. (2) lit. „b” și „d” alin. 4 lit. „a” alin. (7) lit. „b”, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ pentru „Schimbare funcțiune din zonă industrială în zonă mixtă (locuire colectivă și servicii), branșamente utilități” str. Ion Constantin Brătianu fn.

Referatul de aprobare nr. 148/2023, proiectul de hotărâre nr. 148/2023, raportul de specialitate nr. 7258/12.05.2023;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

25. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Parcelare teren în vederea construirii unor locuințe” str. Wewern fn.

Referatul de aprobare nr. 153/2023, proiectul de hotărâre nr. 153/2023, raportul de specialitate nr. 1367/17.05.2023;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

26. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Amenajare zonă de agrement” str. Angărul de Jos fn.

Referatul de aprobare nr. 166/2023, proiectul de hotărâre nr. 166/2023, raportul de specialitate nr. 8259/22.05.2023;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

 

Primar,                                                                       Secretar General,                    
Gheorghe Roman                                                      Sanda Ligia Muntean