HCL nr. /25.01.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de 25 ianuarie 2023, ora 16:00,
care se va desfășura în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei Municipiului Mediaş

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor interne, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023.

Referatul de aprobare nr. 27/2023, proiectul de hotărâre nr. 27/2023, raportul de specialitate nr. 1010/17.01.2023, Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 6/17.01.2023, adresa nr. SBG DEX 23431/29.12.2022 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu;

Temei legal: art. 14 alin. (2) (3) și (7), art. 20 alin. (1) lit. „a”, art. 23 alin. (2) lit. „a”, art. 29, art. 39 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 384/2022.

Referatul de aprobare nr. 29/2023, proiectul de hotărâre nr. 29/2023, raportul de specialitate nr. 111/19.01.2023;

Temei legal: , art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „f”, art. 136, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 25/2023, proiectul de hotărâre nr. 25/2023, raportul de specialitate nr. 842/16.01.2023;

Temei legal: art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Inițiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase pe picior către agenți economici și a masei lemnoase fasonate către populație, material lemnos provenit din tăieri de produse accidentale în anul 2023, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 15/2023, proiectul de hotărâre nr. 15/2023, raportul de specialitate nr. 796/13.01.2023;

Temei legal: art. 59 din Legea nr. 46/2008, HG nr. 715/2017, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a unor obiective de investiții finalizate, precum și completarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007”.

Referatul de aprobare nr. 16/2023, proiectul de hotărâre nr. 16/2023, raportul de specialitate nr. 672/12.01.2023;

Temei legal: Legea nr. 51/2006, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) și (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, alin. (1) lit. „a”, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 17/2023, proiectul de hotărâre nr. 17/2023, raportul de specialitate nr. 706/12.01.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „a”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr. 77/2013 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș pentru imobilele (pavilioanele S+S2) situate în Mediaş, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17.

Referatul de aprobare nr. 18/2023, proiectul de hotărâre nr. 18/2023, raportul de specialitate nr. 693/12.01.2023;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş, în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 19/2023, proiectul de hotărâre nr. 19/2023, raportul de specialitate nr. 831/16.01.2023;

Temei legal: art. 14 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, art. 1-4 al Contractul de administrare a fondului forestier nr. 1/2019, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (4), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 54/2008 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 21/2023, proiectul de hotărâre nr. 21/2023, raportul de specialitate nr. 724/13.01.2023;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei preliminare de priorități pe anul 2023, a solicitanților, rezultată în urma departajării, care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 28/2023, proiectul de hotărâre nr. 28/2023, raportul de specialitate nr. 928/17.01.2023;

Temei legal: Legea nr. 114/1996, Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, art. 129 alin.(2), lit. „c”, art. 139, art. 196 art. 200din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea profitului rezonabil pentru Contractul de delegarea gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 11/2023, proiectul de hotărâre nr. 11/2023, raportul de specialitate nr. 797/13.01.2023;

Temei legal: art. 3 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (2) și alin. (3) lit. „i”, din Legea nr. 51/2006, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare, a Devizului General și a Listei de investiții prioritare, care vor face obiectul proiectului „Soluţie digitală de contorizare apă potabilă în Regiunea Nord și Nord-Est a Județului Sibiu, zona de operare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A”.

Referatul de aprobare nr. 14/2023, proiectul de hotărâre nr. 14/2023, raportul de specialitate nr. 730/13.01.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (3) lit. „a” și art. 44 din Legea nr. 51/2006, art. 10 alin. (1) lit. „b” și art. 12 alin. (1) lit. „a” lit. „c” din Legea nr. 241/2006, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (4) lit. „g”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, revizuit conform Action Completion Note PJ/JASPERS/2022-2022-09223/ET/JH/jo și aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 6.09.2022, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și apă uzată precum și a Listei prioritare de investiții, pentru obiectivul de investiții „Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni Județul Sibiu” în cadrul POIM 2014-2020.

Referatul de aprobare nr. 23/2023, proiectul de hotărâre nr. 23/2023, raportul de specialitate nr. 729/13.01.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (3) lit. „a” și art. 44 din Legea nr. 51/2006, art. 10 alin. (1) lit. „b” și art. 12 alin. (1) lit. „a” lit. „c” și lit. „l”, art. 14 lit. „c” și art. 35 alin. (3) din Legea nr. 241/2006, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (4) lit. „g”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaş de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 30.01.2023, prima întrunire, respectiv 31.01.2023, a doua întrunire.

Referatul de aprobare nr. 24/2023, proiectul de hotărâre nr. 24/2023, raportul de specialitate nr. 1012/17.01.2023;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, Legea nr. 82/1991, OMFP 1802/2014, Legea nr. 227/2015, art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d” alin. (3) lit. „d” alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului finanțat parțial din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2022 al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 8/2023, proiectul de hotărâre nr. 8/2023, raportul de specialitate nr. 394/10.01.2023;

Temei legal: art. 67 alin. (1) lit. „c”, art. 70 alin. (2) și art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului finanțat din fonduri europene nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2022 al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 9/2023, proiectul de hotărâre nr. 9/2023, raportul de specialitate nr. 377/10.01.2023;

Temei legal: art. 67 alin. (1) lit. „c”, art. 70 alin. (2) și art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2022 al Spitalului Municipal Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 10/2023, proiectul de hotărâre nr. 10/2023, raportul de specialitate nr. 365/10.01.2023;

Temei legal: art. 67 alin. (1) lit. „c”, art. 70 alin. (2) și art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul şcolar 2023-2024.

Referatul de aprobare nr. 26/2023, proiectul de hotărâre nr. 26/2023, raportul de specialitate nr. 1013/18.01.2023;

Temei legal: art. 67 alin. (1) lit. „c”, art. 70 alin. (2) și art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Bugetului Participativ în Municipiul Mediaș „Și eu decid pentru Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 20092/2022, proiectul de hotărâre nr. 390/2022, raportul de specialitate nr. 22010/13.12.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (1) alin. (4) lit. „a” și „d”, art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Grupul de consilieri USR

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3

descarca material-->

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, în anul 2023, la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 22/2023, proiectul de hotărâre nr. 22/2023, raportul de specialitate nr. 185/16.01.2023;

Temei legal: OG nr. 70/2002, HG nr. 412/2003, HG nr. 459/2010, HG nr. 867/2015, Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

21. Proiect de hotărâre privind acordarea de suport şi sprijin material sub forma de alimente de bază persoanelor vulnerabile, cu domiciliul în Mediaş şi sat aparținător Ighişu Nou.

Referatul de aprobare nr. 4/2023, proiectul de hotărâre nr. 4/2023, raportul de specialitate nr. 34/04.01.2023;

Temei legal: art. 11, art. 12 și art. 23 din OG nr. 68/2003, art. 93, art. 94 din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

22. Proiect de hotărâre privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparținător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2023.

Referatul de aprobare nr. 7/2023, proiectul de hotărâre nr. 7/2023, raportul de specialitate nr. 35/04.01.2023;

Temei legal: art. 2, art. 4 din Legea nr. 17/2000, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 116/2002, art. 11, art. 12 și art. 23 din OG nr. 68/2003, art. 93, art. 94 din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

23. Proiect de hotărâre privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi sat aparținător Ighişu Nou, care vor împlini 80 de ani de viață pe parcursul anului 2023, în vederea creșterii calității vieții.

Referatul de aprobare nr. 6/2023, proiectul de hotărâre nr. 6/2023, raportul de specialitate nr. 39/04.01.2023;

Temei legal: art. 2, art. 4 din Legea nr. 17/2000, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 116/2002, art. 11, art. 12 și art. 23 din OG nr. 68/2003, art. 93, art. 94 din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

24. Proiect de hotărâre privind premierea persoanelor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparținător Ighişu Nou care vor împlini vârsta de 100 de ani în cursul anului 2023.

Referatul de aprobare nr. 5/2023, proiectul de hotărâre nr. 5/2023, raportul de specialitate nr. 40/04.01.2023;

Temei legal: art. 2, art. 4 din Legea nr. 17/2000, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 116/2002, art. 11, art. 12 și art. 23 din OG nr. 68/2003, art. 93, art. 94 din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Mediaș, pentru anul 2023.

Referatul de aprobare nr. 12/2023, proiectul de hotărâre nr. 12/2023, raportul de specialitate nr. 154/09.01.2023;

Temei legal: art. 112 alin. (3) lit. „b”, art. 118 din Legea nr. 292/2011, Ordinul nr. 1086/2018, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Referatul de aprobare nr. 13/2023, proiectul de hotărâre nr. 13/2023, raportul de specialitate nr. 158/09.01.2023;

Temei legal: art. 1, art. 6 alin. (2) şi (7) din Legea nr. 416/2001, art. 28 alin. (1), (2) şi (3) din HG nr. 50/2011, art. 112 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

27. Proiect de hotărâre privind înființarea unor posturi în afara organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 20/2023, proiectul de hotărâre nr. 20/2023, raportul de specialitate nr. 269/12.01.2023;

Temei legal: art. 16 din Legea 153/2017, art. I din Legea nr. 287/2022, art. 3^2 din OUG nr. 80/2022, HG nr. 325/2018, HG nr. 1336/2022, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

28. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 3/2023, proiectul de hotărâre nr. 3/2023, raportul de specialitate nr. 659/12.01.2023;

Temei legal: art. 9 alin. (1) alin. (3) și art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş; art. 123 alin. (1), (3) și (4), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

29. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaş, str. Nisipului nr. 6 în scopul dezvoltării infrastructurii de locuinţe sociale individuale.

Referatul de aprobare nr. 30/2023, proiectul de hotărâre nr. 30/2023, raportul de specialitate nr. 1032/20.01.2023;

Temei legal: art. 863 lit. “a” din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (1) alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

 

Informări:
- Adresa nr. 22951/29.12.2022 a Camerei de Conturi Sibiu.
- Adresa nr. 22952/29.12.2022 a Camerei de Conturi Sibiu.
- Adresa nr. 157/10.01.2023 a Direcției de Asistență Socială-privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II, anul 2022.
- Adresa nr. 247/13.01.2023 a Direcției de Asistență Socială-privind utilizarea subvențiilor și acordarea serviciilor de asistență socială de către Asociațiile „Love & Light România”-Centrul Rezidențial Sanctuarul, Sfântul Mihail Mărturisitorul și Asociația Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaș în anul 2022 conform legii nr. 34/1998.

 

 

Primar,                                                                       Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                    Sanda Ligia Muntean