HCL nr. /09.02.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare convocată de îndată, a Consiliului Local Mediaș
din data de 9 februarie, ora 12:00, care se va desfășura prin videoconferință

 

1. Proiect de hotărâre privind modificare și completarea HCL nr. 3/2023 privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor interne, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023.

Referatul de aprobare nr. 36/2023, proiectul de hotărâre nr. 36/2023, raportul de specialitate nr. 2036/02.02.2023;

Temei legal: art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 49 alin. (1) alin. (2) alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne şi achiziţionarea unor servicii de consultanţă în domeniul financiar bancar.

Referatul de aprobare nr. 37/2023, proiectul de hotărâre nr. 37/2023, raportul de specialitate nr. 2203/03.02.2023;

Temei legal: HG nr. 9/2007, OUG nr. 64/2007, art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, art. 29 alin. (10) lit. „f” din Legea nr. 98/2016, art. 2 alin (6) din HG nr. 395/2016, Legea nr. 360/2022, art. 129 alin. (2) și alin. (4) lit. „b”, art. 139 alin. (3), art. 140, art. 198, art. 199, art. 155 alin. (1) lit. „c” și alin. (4) lit. „d”, art. 196, art. 197 și art. 200, art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”.

Referatul de aprobare nr. 31/2023, proiectul de hotărâre nr. 31/2023, raportul de specialitate nr. 1969/01.02.2023;

Temei legal: art. 64 și art. 65 din Legea nr. 24/2000, art. 20 alin. (1) lit. „j”, art. 44 alin. (1) și art. 53 din Legea nr. 273/2006, HG nr. 907/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b” coroborat cu alin. (4) lit. „d”, art. 136, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la contractul de asociere aprobat prin HCL nr. 377/20.12.2022 privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat, pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” și „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”.

Referatul de aprobare nr. 32/2023, proiectul de hotărâre nr. 32/2023, raportul de specialitate nr. 1972/01.02.2023;

Temei legal: art. 58-59 din Legea nr. 24/2000, art. 20 alin. (1) lit. „j”, art. 44 alin. (1) și art. 53 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” coroborat cu alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza P.T., a devizului general, inclusiv descrierea sumară pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou Cod SMIS 2014+: 136835.

Referatul de aprobare nr. 34/2023, proiectul de hotărâre nr. 34/2023, raportul de specialitate nr. 1922/01.02.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 296/2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou Cod SMIS 2014+: 136835 și a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 33/2023, proiectul de hotărâre nr. 33/2023, raportul de specialitate nr. 1923/01.02.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind proiectul la faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare instalație încălzire parter cămin A Colegiul Tehnic Mediensis”.

Referatul de aprobare nr. 35/2023, proiectul de hotărâre nr. 35/2023, raportul de specialitate nr. 2141/03.02.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 285/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Municipiul Mediaş-Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, rețele apă și canalizare, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Referatul de aprobare nr. 38/2023, proiectul de hotărâre nr. 38/2023, raportul de specialitate nr. 2227/06.02.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1321/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza P.T., a devizului general, inclusiv descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport”.

Referatul de aprobare nr. 40/2023, proiectul de hotărâre nr. 40/2023, raportul de specialitate nr. 2084/03.02.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 333/2020 privind aprobarea proiectului „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport”, cod SMIS 137261 și a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 39/2023, proiectul de hotărâre nr. 39/2023, raportul de specialitate nr. 2150/06.02.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 367/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș-Cartier Vitrometan-etapa 1”, categoria de investiții: Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Referatul de aprobare nr. 42/2023, proiectul de hotărâre nr. 42/2023, raportul de specialitate nr. 2410/08.02.2023;

Temei legal: OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1321/2021, Ordinul nr. 1333/2021, art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 368/2022 privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș-Cartier Vitrometan-etapa 2”, categoria de investiții: Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Referatul de aprobare nr. 41/2023, proiectul de hotărâre nr. 41/2023, raportul de specialitate nr. 2243/06.02.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi.

Referatul de aprobare nr. 43/2023, proiectul de hotărâre nr. 43/2023, raportul de specialitate nr. 2439/08.02.2023;

Temei legal: art. 132, art. 136 alin. (2), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

 

Primar,                                                                       Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                     Sanda Ligia Muntean