HCL nr. /28.02.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de 28 februarie 2023, ora 16:00,
care se va desfășura în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei Municipiului Mediaş

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2022.

Referatul de aprobare nr. 61/2023, proiectul de hotărâre nr. 61/2023, raportul de specialitate nr. 2986/16.02.2023;

Temei legal: art. 57 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 la SC Piaţa Prim-Com SA Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 64/2023, proiectul de hotărâre nr. 64/2023, raportul de specialitate nr. 2716/13.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, Legea nr. 82/1991, OMFP nr. 3818/2019, HG nr. 1447/2022, art. 129 alin. (2) lit. ,,a”, și ,,d” alin. (3) lit. ,,d”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 594 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 la SC Meditur SA Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 66/2023, proiectul de hotărâre nr. 66/2023, raportul de specialitate nr. 2864/15.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, Legea nr. 82/1991, Ordinul nr. 3818/2019, OG nr. 26/2013, Legea nr. 227/2015, Legea nr. 368/2022, art. 129 alin. (2) lit. „b, alin. (7) lit. „n” alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 62/2023, proiectul de hotărâre nr. 62/2023, raportul de specialitate nr. 347/16.02.2023;

Temei legal: art. 68 din HG nr. 1336/2022, art. 129 alin (2) lit. „a” alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 şi art. 554 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare și închiriere a Bazei sportive a Municipiului Mediaș, aflată în administrarea Clubului Sportiv Municipal Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 72/2023, proiectul de hotărâre nr. 72/2023, raportul de specialitate nr. 379/21.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 69/2000, art. 129 alin (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „f”, art. 139, art. 196, şi  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Mediaș prin Clubul Sportiv Municipal Mediaș pentru activități nonprofit de interes local din domeniul sport.

Referatul de aprobare nr. 73/2023, proiectul de hotărâre nr. 73/2023, raportul de specialitate nr. 378/21.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 350/2005, Legea nr. 69/2000, art. 129 alin (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „f”, art. 139, 196 alin. (1) lit. „a”, şi  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 58/2023, proiectul de hotărâre nr. 58/2023, raportul de specialitate nr. 2792/14.02.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (5), art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea și indexarea cu rata inflației pentru anul 2022-comunicată de Institutul Național de Statistică, a chiriilor stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 60/2023, proiectul de hotărâre nr. 60/2023, raportul de specialitate nr. 2796/14.02.2023;

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 278/2009, HG.nr. 1447/2022, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2023, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 63/2023, proiectul de hotărâre nr. 63/2023, raportul de specialitate nr. 2875/15.02.2023;

Temei legal: Legii nr. 114/1996, Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (1) din HG nr. 962/2001, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a bunului reprezentând „Placă comemorativă dedicată lui Hermann Oberth la Mediaş”.

Referatul de aprobare nr. 47/2023, proiectul de hotărâre nr. 47/2023, raportul de specialitate nr. 1571/14.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție finalizat „Amenajare zone de protecție la trotuare în Municipiul Mediaș-etapa III”.

Referatul de aprobare nr. 48/2023, proiectul de hotărâre nr. 48/2023, raportul de specialitate nr. 479/14.02.2023;

Temei legal: HG nr. 2139/2004, Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a echipamentelor și sistemelor informatice achiziționate în cadrul proiectului „Soluții informatice integrate privind simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației și îmbunătățirea organizării instituționale”.

Referatul de aprobare nr. 49/2023, proiectul de hotărâre nr. 49/2023, raportul de specialitate nr. 2266/13.02.2023;

Temei legal: art. 108 lit. „c”, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290, art. 298-300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui bun de natura mijloacelor de transport.

Referatul de aprobare nr. 54/2023, proiectul de hotărâre nr. 54/2023, raportul de specialitate nr. 2445/14.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 302 din 27.10.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor bunuri, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, în condițiile legii.

Referatul de aprobare nr. 50/2023, proiectul de hotărâre nr. 50/2023, raportul de specialitate nr. 702/13.02.2023;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr. 9/12.05.2016 încheiat între Municipiul Mediaș și SNTGN Transgaz SA.

Referatul de aprobare nr. 56/2023, proiectul de hotărâre nr. 56/2023, raportul de specialitate nr. 2757/14.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, alin. (3) lit. „g”, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului din cadrul apartamentului 5 situat administrativ în Mediaş Piața Regele Ferdinand I nr. 31, în favoarea Asociației „Mediaș 750 de ani”.

Referatul de aprobare nr. 55/2023, proiectul de hotărâre nr. 55/2023, raportul de specialitate nr. 1542/15.02.2023;

Temei legal: art. 874 din Legea nr. 287/2009, art. 108 lit. „c”, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 362 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a unui teren intravilan în suprafață de 614 mp situat în Municipiului Mediaș, str. Hotar Fukuschdorf nr. 4 Județul Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 57/2023, proiectul de hotărâre nr. 57/2023, raportul de specialitate nr. 1888/14.02.2023;

Temei legal: art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2), din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș, a unui imobil-teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Piscului fn.

Referatul de aprobare nr. 59/2023, proiectul de hotărâre nr. 59/2023, raportul de specialitate nr. 2668/13.02.2023;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2), din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând terenurile identificate pentru atribuire în folosință gratuită tinerilor în vederea construirii de locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003.

Referatul de aprobare nr. 71/2023, proiectul de hotărâre nr. 71/2023, raportul de specialitate nr. 3179/20.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 15/2003, H.G. nr. 896/2003, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

20. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al Municipiului Mediaș din „locuință”  în „locuință de serviciu” și repartizarea acestuia.

Referatul de aprobare nr. 77/2023, proiectul de hotărâre nr. 77/2023, raportul de specialitate nr. 2820/22.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de comodat nr. 2/2018 încheiat între Municipiul Mediaș și Asociația „Sfântul Mihail Mărturisitorul” Mediaș pentru imobilul situat în Mediaş, str. Academician Ioan Moraru nr. 7-„Centru de Îngrijire și Asistență Persoane Vârstnice”.

Referatul de aprobare nr. 78/2023, proiectul de hotărâre nr. 78/2023, raportul de specialitate nr. 1431/22.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, art. 869 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 354, art. 362 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

22. Proiect de hotărâre privind revocarea și radierea dreptului de administrare asupra terenului intravilan înscris în CF 101276 Axente Sever, nr. top. 1128/2/1/10 în favoarea I.L.L. Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 70/2023, proiectul de hotărâre nr. 70/2023, raportul de specialitate nr. 3204/21.02.2023;

Temei legal: art. 869 și art. 885 alin.(2)  din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2), alin. (14), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”,art. 198 alin. (1), art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor servicii specializate de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 2587/257/2022.

Referatul de aprobare nr. 76/2023, proiectul de hotărâre nr. 76/2023, raportul de specialitate nr. 3281/21.02.2023;

Temei legal: art. I alin. (2) lit. „b” din OUG nr. 26/ 2012, art. 109 alin. (2) și alin. (3), art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

24. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Mediaș ca reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze față de solicitarea SC TRACON SRL de modificare a tarifului de depozitare.

Referatul de aprobare nr. 65/2023, proiectul de hotărâre nr. 65/2023, raportul de specialitate nr. 3011/16.02.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (3) lit. „k”, art. 10 alin. (5) și alin. (5^1), art. 43 alin. (3)-(5) din Legea nr. 51/2006, art. 20 alin. (2) din Legea nr. 101/2006, art. 11 alin. (4) din Ordonanța nr. 2/2021, Ordinul ANRSC nr. 640/2022, art. 89 alin. (1) și alin. (2), art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „n”, art. 132, art. 139 și art. 140 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș Șos. Sibiului nr. 48 și str. Rora Mare”.

Referatul de aprobare nr. 74/2023, proiectul de hotărâre nr. 74/2023, raportul de specialitate nr. 3081/20.02.2023;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

26. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice și a serviciilor juridice pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile şi din bugetul local.

Referatul de aprobare nr. 75/2023, proiectul de hotărâre nr. 75/2023, raportul de specialitate nr. 3265/21.02.2023;

Temei legal: art. 3 alin. (1) lit. ”d” din Legea nr. 98/2016, art. 2 alin. (1), alin. (6), art. 11 alin. (1) lit. „c” din HG nr. 395/2016, art. I alin. (2) lit. „b” din OUG nr. 26/2012, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (14), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării atribuțiilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență Mediaș cu atribuții privind adaptarea locală la schimbările climatice.

Referatul de aprobare nr. 46/2023, proiectul de hotărâre nr. 46/2023, raportul de specialitate nr. 1811/31.01.2023;

Temei legal: HG nr. 1076/2021, HG nr. 563/2022, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „e”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între Municipiul Mediaș, Liceul Tehnologic Automecanica și operatorul economic SC Automecanica Mediaș SRL, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

Referatul de aprobare nr. 45/2023, proiectul de hotărâre nr. 45/2023, raportul de specialitate nr. 2165/6.02.2023;

Temei legal: art. 25 alin.(4) și (5) din Legea nr. 1/2011, Ordinul nr. 5732/2022, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș, pentru anul școlar 2022-2023.

Referatul de aprobare nr. 51/2023, proiectul de hotărâre nr. 51/2023, raportul de specialitate nr. 2159/6.02.2023;

Temei legal: art. 82 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, art. 1 alin. (1) și (2), art. 6-15 din Ordinul Ministerului Educației nr. 5379/2022, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului cultural-sportiv aferent anului 2023.

Referatul de aprobare nr. 52/2023, proiectul de hotărâre nr. 52/2023, raportul de specialitate nr. 2746/14.02.2023;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „d” „e” și „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 44/2023, proiectul de hotărâre nr. 44/2023, raportul de specialitate nr. 22102/13.02.2023;

Temei legal: art. 9 din OG. nr. 84/2001, art. 4 din HG nr. 2104/2004, art. 129 alin. (2) lit. „a” alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

32. Proiect de hotărâre privind încheierea convenției definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2023, între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială (D.A.S.) Mediaş şi Asociația “Love & Light Romania”-Centrul Rezidențial Sanctuarul.

Referatul de aprobare nr. 67/2023, proiectul de hotărâre nr. 67/2023, raportul de specialitate nr. 956/15.02.2023,

Temei legal: art. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 34/1998, art. 2 alin. (3), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (2), din HG nr. 1153/2001, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” lit. „e” alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor Protocoale de colaborare din cadrul proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS” cod MYSMIS 130963, încheiate între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Mediaș, prin Direcția de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 68/2023, proiectul de hotărâre nr. 68/2023, raportul de specialitate nr. 961/15.02.2023;

Temei legal: art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

34. Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul local, în temeiul Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2023.

Referatul de aprobare nr. 69/2023, proiectul de hotărâre nr. 69/2023, raportul de specialitate nr. 955/15.02.2023;

Temei legal: art. 1 alin. (3) din Legea nr. 34/1998, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” lit. „e” alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Dezmembrare imobil în mai mult de 4 parcele în vederea construirii de locuințe, realizare drum și dotare cu infrastructură edilitară” str. Iuliu Maniu fn.

Referatul de aprobare nr. 53/2023, proiectul de hotărâre nr. 53/2023, raportul de specialitate nr. 2680/14.02.2023;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 70.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Referatul de aprobare nr. 79/2023, proiectul de hotărâre nr. 79/2023, raportul de specialitate nr. 3233/21.02.2023;

Temei legal: art. 1 alin. (5), art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, art. 7 alin. (2), art. 1166 din Legea nr. 287/2009, art. 61-66 şi art. 76^1 din Legea nr. 273/2006, art. 2 lit. (c) (k) (p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 şi 10 din OG nr. 119/1999, HG nr. 9/2007, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „b” şi art. 155 alin. (1) lit. „c” şi alin. (4) lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Convenției de parteneriat nr. 2025/2018 încheiată între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociația Sfântul Mihail Mărturisitorul.

Referatul de aprobare nr. 80/2023, proiectul de hotărâre nr. 80/2023, raportul de specialitate nr. 1110/23.02.2023;

Temei legal: art. 129, alin. (1) alin.(2) lit. „d” şi alin. (7), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

38. Proiect de hotărâre privind actualizarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei.

Referatul de aprobare nr. 81/2023, proiectul de hotărâre nr. 81/2023, raportul de specialitate nr. 3605/27.02.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

39. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza P.T., a devizului general, inclusiv descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „Centru Multifuncțional-Educațional (Corp E Aviație)”.

Referatul de aprobare nr. 82/2023, proiectul de hotărâre nr. 82/2023, raportul de specialitate nr. 3545/27.02.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

40. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 264/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș I”, cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 83/2023, proiectul de hotărâre nr. 83/2023, raportul de specialitate nr. 3595/27.02.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

 

Informare:
- Adresa nr. 1.226/20.01.2023 a Direcției de Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG-privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II, anul 2022.

 

 

Primar,                                                                       Secretar General,                    
Gheorghe Roman                                                      Sanda Ligia Muntean