HCL nr. /03.05.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare convocată de îndată, a Consiliului Local Mediaș
din data de 3 mai, ora 12:00, care se va desfășura prin videoconferință

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local din domeniul SPORT.

Referatul de aprobare nr. 147/2023, proiectul de hotărâre nr. 147/2023, raportul de specialitate nr. 957/2.5.2023;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (8) lit. „a”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 198 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

 

Primar,                                                                       Secretar General,                     
Gheorghe Roman                                                      Sanda Ligia Muntean