HCL nr. /26.04.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de 26 aprilie 2023, ora 16:00,
care se va desfășura în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei Municipiului Mediaş

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2023.

Referatul de aprobare nr. 129/2023, proiectul de hotărâre nr. 129/2023, raportul de specialitate nr. 6904/18.04.2023;

Temei legal: art. 49 alin. (1) alin. (12) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale Municipiului Mediaş pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare.

Referatul de aprobare nr. 135/2023, proiectul de hotărâre nr. 135/2023, raportul de specialitate nr. 15609/11.04.2023;

Temei legal: art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „c”, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale Municipiului Mediaş pe anul 2024.

Referatul de aprobare nr. 136/2023, proiectul de hotărâre nr. 136/2023, raportul de specialitate nr. 13529/21.03.2023;

Temei legal: Legea nr. 273/2006, Legea nr. 207/2015, Legea nr. 227/2015, OUG nr. 80/2013, art. 6 alin. (4) și (5) din Legea nr. 159/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Mediaș în cadrul ,,Programului privind casarea autovehiculelor uzate”.

Referatul de aprobare nr. 141/2023, proiectul de hotărâre nr. 141/2023, raportul de specialitate nr. 7009/21.04.2023;

Temei legal: Ordinul nr. 2261/2022, art. 129 alin. (2) lit. „b” lit. „d” lit. „e” alin. (4) alin. (7), lit. „i” şi alin. (9) lit. „a”, art. 196 alin. (1, lit. „a”, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023.

Referatul de aprobare nr. 142/2023, proiectul de hotărâre nr. 142/2023, raportul de specialitate nr. 6941/19.04.2023;

Temei legal: art. 5 alin. 2, art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 29, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1) alin. (2) alin. (4) alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 126/2023, proiectul de hotărâre nr. 126/2023, raportul de specialitate nr. 6790/13.04.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (5), art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a unui imobil-teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Păcii fn.

Referatul de aprobare nr. 127/2023, proiectul de hotărâre nr. 127/2023, raportul de specialitate nr. 6797/13.04.2023;

Temei legal: art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 600/2023, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (c-ție+cotă teren aferentă) situat în localitatea Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 6 ap. 1 Județul Sibiu, înscris în CF Mediaș nr. 100794-C1-U3 (CF vechi nr. 13193) sub nr. cadastral top: 192/2/I-193/1/2/I, aflat în proprietatea Municipiului Mediaș-domeniul privat.

Referatul de aprobare nr. 130/2023, proiectul de hotărâre nr. 130/2023, raportul de specialitate nr. 6799/13.04.2023;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat și completarea Listei Bunurilor de retur anexă la „Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Mediaș, încheiat la data de 01.03.2011”.

Referatul de aprobare nr. 137/2023, proiectul de hotărâre nr. 137/2023, raportul de specialitate nr. 6377/11.04.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 290, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul la nivelul Apa Târnavei Mari Mediaș” finanțat prin POIM/1098/11/1/Implementare măsuri de utilizare a SRE (cu excepția biomasei), a imobilelor din incinta Stației de Epurare Apă Uzată situată în Municipiul Mediaș str. Gării fn.

Referatul de aprobare nr. 143/2023, proiectul de hotărâre nr. 143/2023, raportul de specialitate nr. 6903/21.04.2023;

Temei legal: art.108, art.129 alin. (1) și alin. (2), lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Mediaș, în scopul amenajării și amplasării de terase de alimentație publică, pe perioada anului 2023.

Referatul de aprobare nr. 144/2023, proiectul de hotărâre nr. 144/2023, raportul de specialitate nr. 6316/21.04.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 290, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, precum și acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului și nefinanțate de AFM pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice etapa II, cartier Gura Câmpului, Gloria, Aurel Vlaicu”.

Referatul de aprobare nr. 125/2023, proiectul de hotărâre nr. 125/2023, raportul de specialitate nr. 6821/13.04.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, Ordinul nr. 1.866/2021, Ordinul nr. 1.947/2022, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste pârâul Ighiș”.

Referatul de aprobare nr. 133/2023, proiectul de hotărâre nr. 133/2023, raportul de specialitate nr. 6938/19.04.2023;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza P.T. și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Centru Multifuncțional-Educațional (Corp E Aviație)”.

Referatul de aprobare nr. 140/2023, proiectul de hotărâre nr. 140/2023, raportul de specialitate nr. 7024/20.04.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare şi de construcții care se execută pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaş aprobat prin HCL nr. 100/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Referatul de aprobare nr. 138/2023, proiectul de hotărâre nr. 138/2023, raportul de specialitate nr. 6939/19.04.2023;

Temei legal: OG 43/1997, OUG 195/2002, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „c” și „d” și alin. (7) lit. „s”, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->  - retras de la dezbatere

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor a Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 131/2023, proiectul de hotărâre nr. 131/2023, raportul de specialitate nr. 6922/19.04.2023;

Temei legal: art. 24 din OUG nr. 21/2004, art. 3 din Legea nr. 481/2004, art. 1 alin. (2) lit. „j”, art. 14 lit. „a” din Legea nr. 307/2006, HG 557/2016, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „h”, art. 139, art. 196, art. 200din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului nr. 124 din data de 03.11.2020 ,,Delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaș” încheiat cu ASOCIAȚIA GUARDAPET MEDIAȘ.

Referatul de aprobare nr. 132/2023, proiectul de hotărâre nr. 132/2023, raportul de specialitate nr. 6233/5.04.2023;

Temei legal: OUG nr. 155/2001, OUG nr. 55/2002, Legea nr. 205/2004, Ordinul nr. 523/2008, Ordinul nr. 1/2014, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „s”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistenţă Socială, începând cu data de 01.05.2023.

Referatul de aprobare nr. 134/2023, proiectul de hotărâre nr. 134/2023, raportul de specialitate nr. 2135/19.04.2023;

Temei legal: art. 16 alin. (3) lit. „g” din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială, art. 129 alin. (2) lit. „a” alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mediaș în cadrul Programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”.

Referatul de aprobare nr. 121/2023, proiectul de hotărâre nr. 121/2023, raportul de specialitate nr. 5906/11.04.2023;

Temei legal: art. 131, art. 129 alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197 și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Piaţa Prim-Com S.A. Mediaş de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 25.05.2023, prima întrunire, respectiv 26.05.2023, a doua întrunire.

Referatul de aprobare nr. 128/2023, proiectul de hotărâre nr. 128/2023, raportul de specialitate nr. 6767/18.04.2023;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, Legea nr. 82/1991, Legea nr. 227/2015 art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d” alin. (3) lit. „d” alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

21. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Meditur SA de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 03.05.2023, prima întrunire, respectiv 04.05.2023, a doua întrunire.

Referatul de aprobare nr. 139/2023, proiectul de hotărâre nr. 139/2023, raportul de specialitate nr. 6837/11.04.2023;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d” alin. (3) lit. „d” alin.(7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 116/2023, proiectul de hotărâre nr. 116/2023, raportul de specialitate nr. 6072/04.04.2023;

Temei legal: art. 9 alin. (1) alin. (3) și art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş, art. 123 alin. (1) (3) și (4), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

23. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Mediaș cultelor religioase.

Referatul de aprobare nr. 145/2023, proiectul de hotărâre nr. 145/2023, raportul de specialitate nr. 7297/25.04.2023;

Temei legal: OG nr. 82/2001, Legea nr. 350/2005, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (8) lit. „a”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Mediaș, a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Nisipului nr. 6, în scopul dezvoltării infrastructurii de locuințe sociale.

Referatul de aprobare nr. 146/2023, proiectul de hotărâre nr. 146/2023, raportul de specialitate nr. 7355/26.04.2023;

Temei legal: art. 129 alin. (1) alin. (14), art. 139, art. 196 alin. (1) lit.a, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

 

Primar,                                                                       Secretar General,                    
Gheorghe Roman                                                      Sanda Ligia Muntean