HCL nr. /22.05.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare convocată de îndată, a Consiliului Local Mediaș
din data de 22 mai, ora 12:00, care se va desfășura prin videoconferință

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 67.200.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, de către BRD Groupe Societe Generale SA, a Acordului de Garantare prin venituri proprii și a Contractului de Ipotecă asupra conturilor bancare.

Referatul de aprobare nr. 159/2023, proiectul de hotărâre nr. 159/2023;

Temei legal: art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 20 alin. (1) lit. „f” și „g”, art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 64/2007, art. 29 alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 98/2016, art. 1166 din Codul civil, art. 129 alin. (2) și alin. (4) lit. „b”, art 139 alin. (3), art. 140, art. 198, art. 199, art. 155 alin. (1) lit. „c” și alin (4) lit. „d”, art. 196, art. 197, art. 200, art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.B COMPONENTA 3-MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I1.-Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B-Construirea de insule ecologice digitalizate.

Referatul de aprobare nr. 160/2023, proiectul de hotărâre nr. 160/2023, raportul de specialitate nr. 9167/19.05.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 136 alin. (1), art. 139, art. 196 şi art. 200 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

 

Primar,                                                                       Secretar General,                    
Gheorghe Roman                                                      Sanda Ligia Muntean