HCL nr. /13.04.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare convocată de îndată, a Consiliului Local Mediaș
din data de 13 aprilie, ora 11:00, care se va desfășura prin videoconferință

 

1. Proiect de hotărâre privind înlocuirea anexei la HCL nr. 79/2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 70.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Referatul de aprobare nr. 122/2023, proiectul de hotărâre nr. 122/2023, raportul de specialitate nr. 6687/12.4.2023;

Temei legal: art. 20 alin. (1) lit. „f” și „g” și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 64/2007, art. 29, lit. „f” din Legea nr. 98/2016, art. 1166 din Codul civil, art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, art. 129 alin. (2) și alin. (4) lit. „b”, art. 139 alin (3), art. 140, art. 198, art. 199, art. 155 alin. (1) lit. „c” și alin. (4) lit. „d”, ale art. 196, art. 197, art. 200, art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-econimice la faza DALI pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente:

1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL 12, SCARA A+B+C, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GEORGE TOPÂRCEANU, NR. 12, JUD. SIBIU

2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL 3, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GEOLOGIEI, NR. 3, JUD. SIBIU

3. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL 11, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. CLUJULUI, NR. 10, JUD. SIBIU”.

Referatul de aprobare nr. 123/2023, proiectul de hotărâre nr. 123/2023, raportul de specialitate nr. 6742/12.4.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-econimice la faza DALI pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente:

1. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL 48, SCARA A+B, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GOVORA, NR. 4, JUD. SIBIU

2. RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE, SCARA A+B, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 22, JUD. SIBIU”.

Referatul de aprobare nr. 124/2023, proiectul de hotărâre nr. 124/2023, raportul de specialitate nr. 6741/12.4.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

 

Primar,                                                                       Secretar General,                     
Gheorghe Roman                                                      Sanda Ligia Muntean