MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) şi al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Mediaș organizează  la sediul instituției din Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr.3, examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție:

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional deținut

Structura funcțională

Grad profesional după promovare

1.

Inspector

I

Asistent

Serviciul Resurse Umane- Salarizare

Direcția Economică

Principal

2.

Inspector

I

Principal

Compartimentul Monitorizare  Servicii  Utilități Publice și  Guvernanță Corporativă

Direcția Tehnică

Superior

3.

Polițist local

I

Principal

Compartimentul Circulație Rutieră

Direcția Poliția Locală

Superior

4.

Polițist local

III

Asistent

Compartimentul Ordine  Publică, Dispecerat și Baza de Date, Control Activități

Direcția Poliția Locală

Principal

Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art.479 alin.(1) cu excepția literei b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.

        Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaș – Serviciul Resurse Umane – Salarizare,  în  termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în  perioada 17.02.2023 – 08.03.2023, inclusiv, conțin în mod obligatoriu documentele:

     - formularul de  înscriere;
     - copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
     - copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
     -  adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să  nu fi fost radiată;

Examenul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, str. Piața Corneliu  Coposu  nr. 3 și constă în trei etape succesive, respectiv:

    -  selecția dosarelor,  se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
    -  proba scrisă, în data de 21.03.2023, ora 1000.
    -  proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

    Relații suplimentare  pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane – Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

 Afișat în data de 17.02.2023, la sediul instituției și pe pagina de internet www.primariamedias.ro/Știri și anunțuri/Locuri de muncă.

 

B I B L I O G R A F I E

        examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici  din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, organizat în data 21.03.2023

 

1. Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal  la Serviciul Resurse Umane - Salarizare, Direcția Economică

 •  Constituția României, republicată;
 •  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
 •  Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 •   Legea nr.153/2017 Legea - cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  cu modificările și completările ulterioare.

 2. Bibliografie pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul   profesional superior Compartimentul Monitorizare  Servicii Utilități  Publice și Guvernanță Corporativă, Serviciul de Administrare și Monitorizare a Serviciilor Publice, Direcția Tehnică

 •  Constituția României, republicată;
 •  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
 •  Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 •  O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

 3. Bibliografie pentru funcția publică de execuție specifică de polițist local, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Circulație Rutieră, Direcția Poliția Locală

 •  Constituția României, republicată;
 •  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
 •  Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea nr.155/2010 - Legea Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;
 •  O.G. nr.2/2001 privind  regimul juridic al  contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Hotărârea nr.1332/2010  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare ;
 •  Legea nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare.

  4. Bibliografie pentru funcția publică de execuție specifică de polițist local, clasa III, gradul profesional principal la  Compartimentul Ordine Publică, Dispecerat și Baza de Date, Control Activități,  Direcția Poliția Locală

 •  Constituția României, republicată;
 •  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
 •  Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Legea nr.155/2010 – Legea Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;
 •  O.G. nr.2/2001 privind  regimul juridic al  contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare ulterioare;
 •  Hotărârea nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare.