MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de promovare in functia publica de conducere, vacanta, de sef serviciu gradul II la Serviciul Resurse Umane-Salarizare, Directia Economica

În conformitate cu prevederile art. IV alin.(2) lit. a) din O.U.G. nr.34/2023  privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, art.618  alin.(1) lit. b), alin.(2), alin.(3), alin.(4) și alin.(21), art.483 alin.(2) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu  prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare,

Primăria Municipiului Mediaș organizează  la sediul instituției din Mediaș, Piața Corneliu  Coposu,  nr. 3,  concurs de promovare în funcția publică de conducere, vacantă, de şef serviciu, gradul II,  la  Serviciul Resurse Umane – Salarizare.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:

 • selecția dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă, în data de 31.08.2023, ora 1015  la sediul Primăriei Municipiului Mediaș;
 • proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar de către candidații care au obținut minimum 70 puncte la proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Serviciul Resurse Umane - Salarizare în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 31.07.2023 – 21.08.2023 inclusiv, și conțin în mod obligatoriu următoarele:

a)  formularul de  înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, se pune la dispoziție candidaților de către instituția organizatoare a concursului din oficiu;

b)  curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2018, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr.2D din H.G. nr.611/2018 şi din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/ funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor; 

g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministerului sănătății.

Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii;

h) cazierul administrativ.

În cazul în care există un candidat cu dizabilități, prin raportare la nevoile individuale, acesta poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.
Copiile de pe actele de mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Condiții de participare la concursul de promovare:

 • Condiții generale prevăzute de art.483 alin.(2) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:
 1. să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 2. să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate: 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 3. să îndeplinească condiții de studii, precum și condițiile necesare ocupării funcției publice;
 4. să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.
 • Condiții specifice:
 1. studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;
 2. studii universitare  de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor  sau diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice : minimum 5 ani.

 Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

 • Planifică, organizează, coordonează  și verifică activitatea Serviciului Resurse Umane – Salarizare;
 • Întocmeşte documentaţia de aprobare/modificare a organigramei  şi a statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş;
 • Întocmește statul de funcții /statul de personal  ori de câte ori intervin modificări  privind componentele definitorii acestuia: structura organizatorică, numărul și categoria funcțiilor, numărul de angajați, drepturile salariale pentru aparatul  de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş; 
 • Introduce și actualizează programul conținând datele funcționarilor publici și comunică orice modificare intervenită în situația acestora la Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
 • Asigură organizarea în condiţiile legii a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice și a concursurilor/examenelor pentru promovarea funcţionarilor publici din aparatul  de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş;
 • Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;
 • Asigură aplicarea reglementărilor legale privind gestionarea fişelor  de post pentru funcţionarii publici/personalul contractual din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş;
 • Întocmește referate/dispoziţii privind numirea în funcția publică, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, suspendarea,  transferul, detașarea, delegarea, numirea temporară în funcții publice de conducere, pentru funcționarii publici  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş;
 • În colaborare cu Serviciul Buget  stabileşte necesarul fondului de salarii şi alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget ;
 • Asigură aplicarea reglementărilor legale privind salarizarea demnitarilor, consilierilor localiși al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 • Întocmește lunar statele de plată și documentele aferente privind salarizarea demnitarilor, consilierilor locali și a angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş, conform prevederilor legale și înaintează dosarul privind drepturile salariale lunare, persoanei autorizate să exercite controlul financiar preventiv și să aprobe plata;
 • Efectuează operațiunea de plată a drepturilor salariale în contul de card prin intermediul aplicației George BCR  și Banca Transilvania pentru demnitari, consilieri locali și pentru angajații din cadrul aparatului specialitate al Primarului Municipiului Mediaş;
 • Întocmeşte şi depune online, lunar, declaraţia 112 și declarația 100 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 • Întocmeşte şi depune online, anual,  în luna octombrie a formularului  L153 (datele privind veniturile salariale  ale personalului plătit din fonduri publice) la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 • Completează concediile medicale şi documentele justificative de recuperare a sumelor privind concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate, plătite de angajator și suportate din bugetul FNUASS și le  depune lunar la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu; 
 • Întocmeşte şi eliberează adeverinţe  solicitate de salariaţi; 
 • Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează; 
 • Îndeplinește și alte sarcini de serviciu, dispuse de conducerea ierarhic superioară, în condițiile legii care prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului.

  

Bibliografia și tematica pentru funcția publică de conducere de șef serviciu, gradul II Serviciul Resurse Umane – Salarizare

 1. Constituția României, republicată;
 • cu tematica Titlul II - Capitolul 2 - Drepturile și libertățile fundamentale.
 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • cu tematica Capitolul I – Principii și Definiții.
 1. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • cu tematica  Capitolul II - Egalitatea de șanse şi tratament între femei şi bărbați în domeniul muncii.
 1. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • cu tematica  Titlul II - Statutul funcționarilor publici: Capitolul II - Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici; Capitolul VI - Cariera funcționarilor publici; Capitolul VIII – Sancțiuni disciplinare și răspunderea funcționarilor publici; Capitolul IX – Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu.

          Titlul III din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • cu tematica Capitolul I – Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; Capitolul IV - Încadrarea și promovarea personalului contractual.
 1. Legea – Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
 • cu tematica Capitolul II - Salarizarea: Secțiunea 1; Secțiunea a 2-a; Secțiunea a 3-a.
 1. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
 • cu tematica Capitolul I - Concediul de odihnă; Capitolul II - Concediul de odihnă suplimentar; Capitolul III - Concediul plătit pentru evenimente familiale deosebite.

 

Pentru toate actele normative mai sus menționate în cadrul Bibliografiei  și tematicii, forma valabilă se consideră aceea având toate modificările și completările ulterioare, până la ziua publicării anunțului.

Relații suplimentare la telefon  0269/ 803882 la secretarul comisiei de concurs: Duma Ofelia Simona, inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Resurse Umane – Salarizare, Direcția Economică.

Afișat în data 31.07.2023, la sediul instituției, pe pagina de internet www.primariamedias.ro Știri și anunțuri/Locuri de muncă și pe pagina de internet a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.