MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Examen promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș

ANUNȚ
Examen promovare în grad profesional

 

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) şi al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Mediaș organizează  la sediul instituției din Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr.3, examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție:

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional deținut

Structura funcțională

Grad profesional după promovare

1.

 

Inspector

 

I

Principal

Compartimentul

Proiectare – Execuție Investiții

Serviciul Investiții

Direcția Tehnică

Superior

2.

 

Inspector

 

I

Principal

Compartimentul

Administrație Monitorizare

Proceduri Administrative

Direcția Administrație Publică Locală

Superior

3.

Inspector

I

I

Principal

Compartimentul

Centrul de Informare Cetățeni

Direcția Administrație Publică Locală

Superior

            Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art.479 alin.(1) cu excepția literei b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
  • să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.

            Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaș – Serviciul Resurse Umane – Salarizare,  în  termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în  perioada 21.08.2023 – 11.09.2023, inclusiv, conțin în mod obligatoriu documentele:

  • formularul de  înscriere;
  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  • adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să  nu fi fost radiată.

 Examenul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, str. Piața Corneliu  Coposu  nr. 3 și constă în trei etape succesive, respectiv:

  • selecția dosarelor,  se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  • proba scrisă, în data de 21.09.2023, ora 900.
  • proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Relații suplimentare  pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane – Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

Afișat în data de 21.08.2023, la sediul instituției și pe pagina de internet www.primariamedias.ro/Știri și anunțuri/Locuri de muncă.

 

B I B L I O G R A F I E
examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de 
funcționarii publici  din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, organizat în data 21.09.2023

 

Bibliografie comună:


1. Constituţia României, republicată;
- cu tematica Reglementări privind cunoaşterea tematicilor privind principii generale, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale omului şi autorităţile publice, potrivit Constituţiei României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica Principii, definiţii şi dispoziţii speciale reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica Dispoziţii generale, egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare şi participarea la luarea deciziei, soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex, reglementate de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica Dispoziţii generale şi Statutul funcţionarilor publici, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

5.  Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Titlul II, Capitolul II – Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici.

 

Bibliografie specifică pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul   profesional superior la Compartimentul Administrație Monitorizare Proceduri Administrative, Direcția Administrație Publică Locală:

 Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  şi administrarea condominiilor.

 Bibliografie specifică pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul   profesional superior la Compartimentul Centrul de Informare Cetățeni, Direcția Administrație Publică Locală:

1.  O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Bibliografie specifică pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul   profesional superior la Compartimentul Proiectare – Execuție, Serviciul Investiții

1. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- cu tematica Cap.I, Cap.II și Cap.III  din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare;

- cu tematica Cap.III. Cap.V Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare.