MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna mai 2023 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 158/2023, proiectul de hotărâre nr. 158/2023, raportul de specialitate nr. 9171/19.05.2023;

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Națională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 161/2023, proiectul de hotărâre nr. 161/2023, raportul de specialitate nr. 9169/19.05.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (5), art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei cu indicele de inflație, pentru imobilele cu destinația de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 171/2023, proiectul de hotărâre nr. 171/2023, raportul de specialitate nr. 9172/19.05.2023;

Temei legal: Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, Legea nr. 448/2006, art. 1777 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție „Reabilitare străzi Municipiul Mediaș-Zona Centrală-str. Michael Weiss, str. Ion Constantin Brătianu, str. Virgil Madgearu”.

Referatul de aprobare nr. 149/2023, proiectul de hotărâre nr. 149/2023, raportul de specialitate nr. 5351/12.05.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, modificarea și completarea Anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 152/2023, proiectul de hotărâre nr. 152/2023, raportul de specialitate nr. 5022/15.05.2023;

Temei legal: OG nr. 112/2000, Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6), art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile (terenuri) în domeniul public al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 156/2023, proiectul de hotărâre nr. 156/2023, raportul de specialitate nr. 6771/16.05.2023;

Temei legal: art. 562 alin. (2) și art. 889 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor mijloace fixe concesionate operatorului regional SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Referatul de aprobare nr. 151/2023, proiectul de hotărâre nr. 151/2023, raportul de specialitate nr. 6965/15.05.2023;

Temei legal: OG nr. 112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș, a unui imobil-teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Piscului fn.

Referatul de aprobare nr. 155/2023, proiectul de hotărâre nr. 155/2023, raportul de specialitate nr. 8678/16.05.2023;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2), art. 888 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului de concesiune nr. 2/07.09.2011 a terenului situat în Municipiul Mediaș str. Gravorilor nr. 6, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 175/2023, proiectul de hotărâre nr. 175/2023, raportul de specialitate nr. 9603/26.05.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 1/25.03.2019 prin acordul părților a imobilului teren-drum situat în Municipiul Mediaș, Piața George Enescu fn, aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 157/2023, proiectul de hotărâre nr. 157/2023, raportul de specialitate nr. 9030/17.05.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. 6 lit. „a” art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Echipare tehnico-edilitară „Proiect tip-Construire sală de educație fizică școlară-Școala Gimnazială Mihai Eminescu, str. Mihai Viteazu nr. 14, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”.

Referatul de aprobare nr. 165/2023, proiectul de hotărâre nr. 165/2023, raportul de specialitate nr. 9359/23.05.2023;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, tinerilor, în Municipiul Mediaş sat Ighişu Nou, str. Morii.

Referatul de aprobare nr. 167/2023, proiectul de hotărâre nr. 167/2023, raportul de specialitate nr. 9375/23.05.2023;

Temei legal: Legea nr. 15/2003, HG nr. 896/2003, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș, înscris la poziția nr. 1766 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Mediaș însușit prin Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 61/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Referatul de aprobare nr. 168/2023, proiectul de hotărâre nr. 168/2023, raportul de specialitate nr. 9414/24.05.2023;

Temei legal: HG nr. 392/202, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. 6, art. 139 alin. 3 lit. „g”, art. 196, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și vânzarea cu drept de preemțiune în favoarea SC Casagrande SRL a terenului intravilan aferent construcției, în suprafață de 614 mp, situat în localitatea Mediaș str. Hotar Fukuschdorf nr. 4 Județul Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 172/2023, proiectul de hotărâre nr. 172/2023, raportul de specialitate nr. 9049/18.05.2023;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaş, str. 1 Decembrie, nr. 27 şi str. Metanului fn, în scopul amenajării unor locuri de parcare la domiciliu.

Referatul de aprobare nr. 173/2023, proiectul de hotărâre nr. 173/2023, raportul de specialitate nr. 9429/25.05.2023;

Temei legal: art. 863 lit. „a” din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (1) alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->