MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Educație antepreșcolară, premisă pentru dezvoltare

Denumire proiect: Educație antepreșcolară, premisă pentru dezvoltare comunitară în Municipiul Mediaș

POCU/658/6/2/133436 

Cod SMIS2014+:  133436  

Proiect cofinanțat din Fondul social european prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Data începere proiect: 08.02.2021

Perioada de implementare: 30 de luni

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.095.898,50 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 4.013.980,43  lei din care:

  •     3.481.513,73 lei valoarea cofinanțării Uniunii Europene
  •     532.466,70  lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național

Cofinanțarea eligibilă din bugetul local:    - 81.918,07 lei

Proiectul este cofinanţat din Fondul social european prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

Obiectivul general al proiectului:

Proiectul are ca obiectiv general asigurarea unui pachet complet şi de calitate al serviciilor de educaţie ce va contribui la creşterea participării la învăţământul antepreşcolar pentru un număr de 73 copii din Municipiul Mediaş, copii ce provind din familii vulnerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS 6.2 Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității rome și a celor din mediul rural, în cadrul apelului de proiecte POCU/658/6/2/ "DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ" Regiuni mai puțin dezvoltate.

Rezultate preconizate:

  • Înfiinţarea unei creşe unde vor beneficia de servicii de educaţie preşcolară 73 de copii, cu vârste cuprinse între 0-2 ani, dintre care minimum 22 vor fi de etnie romă şi 11 din mediul rural;
  • Creşterea nivelului de pregătire pentru şcoală, facilitarea accesului la educaţie antepreşcolară, diminuarea riscului de abandon şcolar şi înţelegerea de către părinţi a necesităţii educaţiei pentru viitorul copiilor lor;
  • Reducerea numărului de copii antepreşcolari ce aparţin familiilor „vulnerabile” ce nu frecventează sistemul de învăţământ timpuriu cu 73 persoane;
  • Creşterea gradului de sensibilizare şi de educaţie a unui număr de 73 de părinţi privind dezvoltarea armonioasă a copilului şi importanţa participării acestora la sistemul de învăţământ încă din perioada timpurie;
  • Consolidarea competenţelor profesionale ale personalului didactic în domenii privind pedagogia şi educaţia timpurie prin participarea la programe de formare autorizate şi la schimburi de bune practici.

 

Date de contact:

 Manager de proiect - Conea Mihaela,  Tel./fax 0758 028192, email: das_medias@yahoo.com

 

Pentru anunțul de lansare al proiectului in format PDF click aici

 
  Avertisment (Legal Disclaimer)
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro
o