MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Compartiment Audit Public Intern

Compartiment Audit Public Intern

DATE DE IDENTIFICARE:

 • Auditor intern: ec. Felicia Georgeta Popa
 • Birou: etaj 2, camera 17
 • Telefon: +40 0269 803865
 • E-mail: audit@primariamedias.ro

   

  ORGANIZARE:

  Este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a primarului municipiului Medial, ca activitate funcţional independentă, care sprijină şi consiliază instituţia primarului în îmbunătăţirea managementului Primăriei municipiului Mediaş, în conformitate cu Legea nr. 672/2002, republicată, actualizată, privind auditul public intern, a HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, precum şi a Normelor metodologice proprii specifice Primăriei municipiului Mediaş, avizate de UCAAPI (DGRFP Braşov – Serviciul Audit Intern).

   

  ATRIBUŢII:

  1. Elaborează norme metodologice specifice Primăriei municipiului Mediaş, cu avizul UCAAPI (DGRFP Braşov – Serviciul Audit Intern);

  2. Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

  3. Efectuează activităţi de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi contabil ale Primăriei municipiului Mediaş sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

  4. Informează UCAAPI (DGRFP Braşov – Serviciul Audit Intern)despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

  5. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

  6. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

  7. Raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii;

  8. Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul Compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;

  9. Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în Primăria municipiului Mediaş, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea cu excepţia acelora care au încadrat auditor intern;

  10. Auditorul din cadrul Compartimentului Audit Public Intern al Primăriei municipiului Mediaş, auditează cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

 • activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de Primăria municipiului Mediaş, din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
 • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
 • administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori a unităţilor administrativ teritoriale;
 • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori a unităţilor administrativ teritoriale;
 • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor la încasarea acestora;
 • alocarea creditelor bugetare;
 • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
 • sistemul de luare a deciziilor;
 • sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 • sistemele informatice.

  11. Auditorul din cadrul Compartimentului Audit Public Intern desfăşoară cu aprobarea Primarului municipiului Mediaş misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual în condiţiile prevăzute de lege (art. 17, Legea 672/2002, republicată, actualizată);

  12. Auditorul este responsabil de protecţia documentelor referitoare la auditul public intern desfăşurat la Primăria municipiului Mediaş.

   

  ALTE INFORMAŢII:

  Obiectivele Compartimentului Audit Public Intern în Primăria municipiului Mediaş ca instituţie publică, sunt legate de îmbunătăţirea managementului acesteia prin:

  - activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, în scopul de a furniza primăriei municipiului Mediaş o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă;

  - activităţi de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei în Primăria municipiului Mediaş, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale.

  Sfera activităţilor desfăşurate în cadrul Compartimentului Audit Public Intern cuprinde:

  - toate activităţile desfăşurate în cadrul Primăriei municipiului Mediaş,

  - activităţile entităţilor subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea Primăriei municipiului Mediaş, inclusiv evaluarea Sistemului de control intern/managerial.