MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Directia Tehnica

DIRECŢIA TEHNICĂ

 
Director Executiv: inginer Daniela Puşcaş
 • Adresa: Primăria Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr. 3, etaj I, camera 5
 • Telefon: 0269 803 830
 • Audienţe: Marţi de la ora 10.00 – 12.00
Compartiment Proiectare- Execuție investiții                      

         

ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI TEHNICE

Direcţia tehnică îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a Primarului municipiului Mediaş şi cuprinde două servicii,  şi trei compartimente.                                                                                                                                                                                    Atribuţiile Direcţiei Tehnice sunt:

 1. Întocmește programul anual și de perspectivă în domeniul investițiilor și reparațiilor de drumuri și pasaje etc, care se supune aprobării Consiliului Local.
 2. Asigură etapele de promovare a investițiilor conform legislației în vigoare.
 3. Asigură elaborarea strategiei de contractare și întocmirea programului anual al achizițiilor publice respectând reglementările în vigoare.
 4. Asigură documentația de atribuire necesară desfășurării achizițiilor publice.
 5. Coordonează activitatea de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor taxi persoane şi marfă, a autorizaţiilor pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim  taxi, a autorizaţiilor de dispecerat taxi, de acces în zona restricționată, de înregistrare și scoatere din evidență a mopedelor și a vehiculelor lente;
 6. Urmărește derularea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiu împreună cu Direcția de Dezvoltare Urbană și Direcția Economică;
 7. Urmărește încheierea și derularea contractului de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată împreună cu Direcția de Dezvoltare Urbană și Direcția Economică;
 8. Urmărește încheierea și derularea contractului de concesiune a serviciului de salubritate prin gestiune delegată împreună cu Direcția de Dezvoltare Urbană și Direcția Economică;
 9.   Urmărește derularea contractului de concesiune a serviciului de alimentare cu apă, canalizare, ape menajere  din municipiu împreună cu Direcția de Dezvoltare Urbană și Direcția Economică;
 10.  Monitorizează în conformitate cu OUG 109/ 2011 societățile publice privind Guvernanța Corporativă.
 11. Urmărește derularea contractelor de reparații și întreținere a drumurilor publice, poduri, pasaje, etc.
 12. Urmărește și identifică programele regionale și guvernamentale pentru finanțarea proiectelor municipiului din fonduri nerambursabile precum și din fonduri rambursabile (BERD).
Componenţă:
Șef serviciu:  Simona Bozoşan ( etaj 1, cam. 16, tel. 0269 803 827)
ing. Nicolae Ovidiu Tempian – Inspector ( etaj 1, cam. 16, tel. 0269 803 827)
ing Adriana Mocanu - inspector ( etaj 1, cam. 16, tel. 0269 803 827)
ec. Liliana Hațegan- inspector( etaj 1, cam. 16, tel. 0269 803 827)

Atribuțiile Serviciului de Achiziții Publice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Întocmește, programul anual de achiziții publice
           1.1 Identifică și centralizează necesitățile;
           1.2 Estimează valoarea, pune în corespondență cu CPV și alege procedura de achiziție publică ;
           1.3 Definitivează şi supune spre aprobare programul anual de achiziții publice;
           1.4 Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achizițiilor și îl supune aprobării;
            1.5 Primește referatele de necesitate, temele de proiectare, documentația tehnică (caietele de sarcini, liste cu cantități de lucrări, piese desenate)
            1.6 Identifică fondurile alocate in buget pentru fiecare achiziție in parte.
            1.7 Asigură pregătirea documentelor necesare desfășurării achizițiilor publice de produse, prestări servicii, lucrări și răspunde de desfășurarea acestora în condițiile reglementărilor în vigoare la data organizării.                                           
 2. Elaborează strategia de contractare și o transmite la A.N.A.P. spre evaluare
            2.1 Completează on line pe SEAP (www.e-licitatie.ro) Invitația de participare, Instrucțiunile către ofertanți și  Fișa de date a achiziției; şi transmite pe SEAP documentația aferentă certificată cu semnătura  electronică extinsă.
            2.2 Definitivează documentația de atribuire in urma verificării acesteia de către A.N.A.P
            2.3 Asigură corespondența cu Ministerul Finanțelor Publice privind verificarea procedurală daca este cazul.
            2.4 Cheamă la competiție: trimite spre publicare anunțul de participare; pune la dispoziție documentația de atribuire electronic pe SEAP (www.e-licitatie.ro); răspunde la solicitările de clarificări; stabilește reguli de participare şi de evitare a conflictului de interese.
           2.5 Elaborează şi înaintează spre semnare referatele pentru constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea emiterii dispoziției primarului.
           2.6 Trimite anunțul de intenție, dacă se impune.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  3. Desfășurarea procedurii
           3.1 Urmărește derularea procedurii de atribuire: primește candidaturile / ofertele şi selectează candidați;  urmărește derularea rundelor de discuții, dacă este cazul; stabilește termenul pentru depunerea ofertelor; vizualizează ofertele; răspunde și publică pe SEAP răspunsul la clarificări.
           3.2 Publica prin mijloace electronice următoarele documente: lista  cu datele de identificare a ofertanților participanți la procedură , comunicări privind rezultatul etapelor de evaluare, raportul intermediar (dacă este cazul), raportul  final al procedurii.
          3.3 Completează, actualizează și transmite formularul de integritate către A.N.I.
          3.4 Realizează analiza şi evaluarea ofertelor urmărind concordanta dintre documentele solicitate in documentația de atribuire si cele prezentate de către ofertanți.
           3.5. Întocmește procesele verbale ale ședințelor de evaluare a ofertelor, raportul intermediar (dacă este cazul), și raportul  final al procedurii.
           3.6. Stabilește ofertele neadmisibile (inacceptabile sau neconforme și neadecvate) si ofertele admisibile desemnând oferta câștigătoare; face comunicările privind rezultatul procedurii, anulează procedura dacă este cazul, inițiază notificări privind rezultatul      achiziției directe.
           3.7. Primește contestațiile și redactează actul prin care comisia de evaluare își motivează decizia trimițându-l împreună cu toată documentația necesară la CNSC spre soluționarea contestațiilor.
           3.8. Întocmește contractele de achiziție publică sau acordul cadru în conformitate cu condițiile stabilite prin documentația de atribuire.
           3.9 Se ocupă de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări,  prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificări operatorilor economici întocmind anunțul de publicitate și invitația privind înscrierea in catalogul electronic a ofertelor.
4.Asigură gestionarea garanțiilor de participare pentru procedurile de achiziții publice
           4.1   Stabilește cuantumul garanției de participare
           4.2   Se ocupă de restituire a garanțiilor de participare către ofertanții câștigători si necâștigători.
5.Transmite documentele de adjudecare a achizițiilor publice factorilor menționați în actele normative în baza cărora s-au organizat achizițiile și/sau in reglementări interne
                  5.1 Urmărește atribuirea contractului de achiziție publică sau încheierea acordului cadru, publică prin mijloace electronice notificarea privind semnarea contractului, încheierea acordului-cadru;
                  5.2  Transmite spre publicare anunțul de atribuire.
                 5.3Transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziția directă ( daca este cazul)  în format electronic prin utilizarea aplicației disponibile la adresa de internet www.e-licitaţie.ro
                  5.4 Asigură corespondența cu A.N.A.P.
                5.5 Asigură rezolvarea corespondenței cu Prefectura, Consiliul județean, ministere și alte instituții.
6. Asigură verificarea şi avizarea instrucţiunilor pentru ofertanţi în vederea organizării procedurilor de achiziţii publice (produse, servicii şi execuţia lucrărilor) din bugetul local de către serviciile publice din subordinea primarului finanţate din bugetul local;
         6.1 Asigură îndrumare şi consultanţă referitoare la procedura de achiziţii publice pentru serviciile publice din subordinea Primarului finanţate din bugetul local.
         6.2 Colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi predă spre urmărire contractele încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicați).
7. Asigură întocmirea și păstrarea dosarului de achiziție publică
         7.1 Ține evidența tuturor achizițiilor publice derulate prin serviciul de achiziții.
         7.2  Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislația în vigoare.
         7.3 Ține evidența contractelor de achiziție publică şi predă câte un exemplar la direcția economică și la direcția responsabilă pentru implementarea achiziției
8. Transmite spre publicare prin mijloace electronice documentele constatatoare pentru fiecare procedura.
9. Asigură arhivarea documentelor în conformitate cu legislația în vigoare.


 
      

Serviciul Investiții se compune din 2 (două) compartimente:

     Compartimentul Unitatea de Implementare a Proiectelor de Finanțare

Șef serviciu: ec. Elena Monica Dragotă ( et. 2, cam. 8, tel. 0269 803878)                                                                                                                                                                                                                                                                   

Atribuțiile  Compartimentul Unitatea de Implementare a Proiectelor de Finanțare :                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Întocmește lista obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare                                                                                                                                                                                                        
              1.1. Primește referatele de necesitate şi oportunitate aprobate de la toate compartimentele, le centralizează şi le introduce în lista obiectivelor de investiţii;
              1.2 Întocmește lista obiectivelor de investiții pe surse de finanțare pe anul în curs;
              1.3 Prioritizează investițiile din lista de investiţii în funcţie de necesitate şi oportunitate și o supune aprobării Consiliului Local.
1.4  Întocmește fișa obiectivelor de investiții pe surse de finanțare;
1.5 Întocmeşte programul de investiţii pe grupe de investiții și surse de finanțare în funcție de necesități si priorități și îl supune aprobării consiliului local.
1.6 Face planificarea pe trimestre a valorilor aprobate pentru fiecare obiectiv de investiţii
2. Deschide credite de angajament pentru obiectivele prevăzute în programul de investiţii şi urmăreşte cheltuirea fondurilor pentru a se asigura încadrarea în alocaţiile aprobate;
            2.1 Întocmește situația creditelor de angajamente legale după aprobarea programului de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare ;
            2.2 Întocmește proiectele de angajament legal;
3. Analizează necesitatea efectuării unor împrumuturi pentru realizarea unor acţiuni şi lucrări publice,  împreună cu Direcția Economică și supune aprobării Consiliului Local contractul de finanțare;
            3.1 Elaborează referatul de aprobare și raportul de specialitate în vederea obținerii aprobării  Consiliului Local;
            3.2 Urmărește încheierea contractului de finanţare;
4. Menţine legătura între serviciul de investiții şi economic din instituţie şi instituţia de finanţare în vederea derulării în bune condiții a contractului de finanţare;
            4.1. Asigură corespondența cu factori implicați.
5. Asigură relația cu banca, cu ministerul finanţelor şi serviciile implicate din instituţie;
            5.1. Asigură corespondența cu factorii implicați;
            5.2. Urmărește derularea contractului de finanţare;
            5.3. Urmărește încheierea unui contract de garantare a veniturilor, dacă este cazul;
            5.4. Alege banca (în vederea deschiderii de cont Escrow) cu cele mai scăzute cheltuieli/comisioane;
            5.5. Elaborează rapoarte trimestriale pentru bancă și rapoarte lunare pentru Ministerul Finanțelor.
6. Întocmeşte situaţiile statistice şi raportările lunare si trimestriale privind stadiile de realizare a obiectivelor de investiții.
            6.1 . Centralizează realizările de investiţii şi le comunică la Direcţia de Statistică, la Prefectura Sibiu şi oriunde este necesar.7. Asigură arhivarea documentelor în conformitate cu legislația în vigoare.

Componenţă:
 •  ing. Ionel Bucşă - Inspector ( et. 1, cam. 15, Tel. 0269 803828)
 •  Mircea Rus – Referent ( et. 1, cam. 15, Tel. 0269 803828)
 •  ing. Ignat Cosmin Octavian - inspector  ( et. 1, cam. 10, Tel. 0269 803879)
 • Sing. Adriana Mihaela Morariu-inspector ( et. 1, cam. 10, Tel. 0269 803879)
 •  ing. Trif Traian Horațiu - inspector ( et. 2, cam. 8,  Tel. 0269 803 878)
 •  ing. Roșca Adina Sorina - consilier  ( et. 2 , cam. 6, Tel. 0269 803877)
 •  ing. Raicu Dana Elena - inspector  ( et. 2, cam. 6, Tel. 0269 803877)

ATRIBUȚIILE  COMPARTIMENTUI  PROIECTARE – EXECUŢIE INVESTIŢII
1. Iniţializează proiectele de investiţii
                        1.1  Întocmește notele conceptuale și a  temelor de proiectare pentru obiectivele de investiţii şi le supune aprobării;
                        1.2  Înaintează temele de proiectare către serviciul de achiziţii în vederea demarării procedurii de achiziţie;
                        1.3 Întocmeşte documentaţiile necesare obţinerii certificatului de urbanism;
                        1.4 Întocmeşte documentaţiile necesare şi asigură obţinerea tuturor aprobărilor, avizelor şi acordurilor necesare prevăzute în CU;
                        1.5 Urmărește derularea contractelor de servicii încheiate cu proiectanți autorizați pentru obiectivele de investiții;                       

2.Verifică, analizează şi propune recepţionarea documentaţiilor tehnico – economice ale investiţiilor publice;
            2.1. Întocmește PV de recepţie a documentaţiilor tehnice;
            2.2  Eliberează garanția de bună execuție
            2.3  Întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Local referatul de aprobare și raportul de specialitate privind aprobarea obiectivelor de investiţii şi a indicatorilor tehnico economici, precum și actualizarea acestora.
3. Promovează și derulează execuția obiectivelor de investiții.               
           3.1. Se ocupă de obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare realizării obiectivelor de investiţii inclusiv autorizaţia de construire
           3.2. Pregăteşte documentaţiile necesare şi le transmite Serviciului Achiziţii pentru demararea procedurilor de achiziţii publice a obiectivelor de investiţii;
           3.3. Asigură verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii  și acţionează corespunzător în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor prin colaborare cu proiectantul și diriginții de șantier;
          3.4. Certifică  situaţiile  de lucrări verificate de dirigintele de șantier și certifică facturile, întocmeşte propuneri de angajare legale, angajamente bugetare și ordonanțările de plată şi le transmite în contabilitate;
          3.5. Primeşte, verifică documente  aferente Cărţii construcţiei de la dirigintele de șantier și executant şi întocmeşte cartea construcţiei;
          3.6. Se ocupă de numirea comisiei  de recepție pentru recepția obiectivelor de investiții;
          3.7. Organizează recepţia la terminarea lucrărilor și întocmește PV  de recepție la terminarea lucrărilor și eliberează garanţia de bună execuţie (70%);
          3.8 Organizează şi întocmeşte PV recepţie finală şi eliberează toată garanţia de bună execuţie (30%);
          3.9 Urmăreşte respectarea condiţiilor prevăzute în contractul de execuţie lucrări, contractele de servicii sau contractelor de furnizare.;
          3.10 Urmărește activitatea dirigintelui de șantier conform contractului.
4. Soluţionează corespondenţa referitoare la obiectivele de investiţii ale mun. Mediaş aprobate prin programe anuale;
            4.1. Verifică în teren sesizările cetăţenilor, analizează şi stabileşte măsuri (după caz) de remediere;
            4.2. Întocmeşte răspuns  la sesizările cetățenilor.
5.  Identifică și promovează proiectele cu finanțare din alte surse de finanțare
            5.1.Urmărește și identifică programele operaționale, regionale pentru finanțarea proiectelor municipalității din fonduri de la UE;
            5.2. Urmărește și identifică alte surse de finanțare pentru proiectele municipalității;
            5.3. Face parte din echipa de implementate a proiectelor cu finanțare de la UE;
            5.4. Urmărește derularea contractelor încheiate cu consultanții în vedere de obținerea de fonduri europene nerambursabile cu respectarea restricțiilor impuse de Autoritatea de Management.
            5.5 Urmărește derularea contractelor de finanțare și întocmește/transmite către Autoritatea de Management, cereri de prefinanțare/rambursare împreună cu documentele justificative suport, rapoarte de progres, dosarele achizițiilor și a altor documente în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și anexele acestuia.
6. Participă la inventarierea anuală.
7. Asigură arhivarea documentelor în conformitate cu legislația în vigoare.

      
 
Componenţă:

 ing. Morariu Carmen Elena – Inspector  (et. 1 , cam. 8, Tel. 0269 803888)

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI TRANSPORT - ENERGETIC
1. Primeşte cererile solicitanților şi documentele necesare declanșării procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi, persoane şi marfă şi se ocupă de emiterea şi evidența acestora;
                1.1. Analizează cererile şi documentele justificative primite în conformitate cu Regulamentul aprobat de transport în regim de taxi persoane şi marfă;
                1.2. Întocmește referatul privind aprobarea/respingerea în vederea emiteri dispoziţiei Primarului;
                1.3. Emite autorizaţie şi întocmește contract de delegare sau act adițional şi le înregistrează în Registrul unic al autorizaţiilor taxi;
                1.4. Comunică autorizațiile taxi către direcţia economică și către beneficiar;
                1.5 Întocmește și actualizează regulamentul de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi și îl supune spre aprobare Consiliului Local.
2. Eliberează autorizaţiile pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi;
            2.1. Analizează cererile şi documentele justificative primite în conformitate cu regulamentul de transport în regim de taxi aprobat;
            2.2. Întocmește referatul privind aprobarea/respingerea şi emite dispoziţie Primar;
            2.3. Întocmește şi eliberează autorizaţii de transport şi le înregistrează în Registrul unic al autorizaţiilor de transport.
3. Eliberează autorizaţiile de dispecerat taxi;
           3.1. Primește şi analizează cereri, cu documente specifice
            3.2. Întocmește referatul şi emite dispoziţia primarului;
            3.3. Întocmește autorizaţia de dispecerat și o eliberează către solicitant;
            3.4. Înregistrează în Registrul unic al autorizaţiilor de dispecerat.
4. Eliberează copii conforme privind activitatea de transport persoane prin curse regulate și de transport persoane prin curse regulate speciale;
            4.1. Primește şi analizează cereri, cu documente specifice;
            4.2. Întocmește referatul şi emite dispoziţia primarului;
            4.3. Întocmește copie conform şi eliberează către solicitant copie privind activitatea de transport persoane prin curse regulate și de transport persoane prin curse regulate speciale;
            4.4. Înregistrează în Registrul unic al copiilor conforme.
5. Vizează, modifică, suspendă şi retrage sau anulează autorizațiile;
            5.1. Primește şi analizează cereri şi documente justificative pentru diferitele situaţii;
            5.2. Întocmește referatul şi emite dispoziţia primarului;
            5.3. Întocmește şi vizează autorizaţii/talon viză;
            5.4. Înregistrează în Registrele specifice, după caz;
            5.5. Comunică către Direcţia Economică în caz de modificări, suspendări şi retragere sau anulare.
6. Întocmeşte baza de date şi eliberează certificate de conduită profesională;
            6.1. Înregistrează în Registrul de evidenţă a taximetriştilor;
            6.2. Înregistrează în baza de date a evenimentelor şi/sau abaterilor de la Regulament şi de la legislaţie;
            6.3. Analizează baza de date şi emite cazierul profesional pentru activitatea de taximetrist.
7. Primește cererile cu privire la înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării și eliberează certificatele de înregistrare.
            7.1. Primeşte şi analizează solicitările de înregistrare sau radiere din evidenţă a vehiculelor lente şi mopedelor;
            7.2. Înregistrează în Registrul unic de evidenţă a certificatelor de înregistrare;
            7.3. Emite electronic  certificatele şi le comunică către solicitant;
            7.4. Comunică către Direcţia Economică;
            7.5. Întocmește și actualizează Regulamentul privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.
8. Eliberarea autorizaților de acces în zone restricționate și a autorizaților pentru transport agabaritic
            8.1 Primește și analizează cererile cu documente specifice;
            8.2 Întocmește autorizațiile de acces și le comunică solicitanților.
9. Întocmeşte împreună cu operatorul programul şi graficul de realizare a lucrărilor privind reabilitarea, întreţinerea Sistemului de Iluminat Public (S.I.P.) ;
            9.1. În baza inventarului determină lucrările de întreţinere şi întocmeşte programul şi graficul de realizare al acestora;
            9.2. Cuantifică şi propune alocarea bugetară pentru programul anual;
10. Se preocupă de încheierea contractului de concesiune prin gestiune delegată a serviciului de iluminat public;
            10.1. Urmărește întocmirea studiului de oportunitate privind oportunitatea delegării serviciilor;
            10.2. Urmărește întocmirea caietului de sarcini și a modelului de contract de concesiune;
            10.3. Întocmește referatele de aprobare și rapoartele de specialitate și le supune spre aprobare  de către Consiliului Local, împreună cu modelului contractului de concesiune;
            10.4. Înaintează serviciului achiziții documentația, caietul de sarcini și modelul contractului de concesiune în vederea concesionării Sistemului de Iluminat Public.
            10.5. Urmărește derularea contractului de concesiune a Serviciului de Iluminat Public;
11. Verifică şi semnează documentele privind consumul de energie electrică rezultat din activitatea de funcţionare a SIP, de semaforizare şi fântâni publice;
            11.1. Citeşte contoarele împreună cu operatorul consumurile pe fiecare punct de aprindere;
            11.2. Verifică și certifică facturile emise în baza datelor transmise prin centralizatorul pentru consumuri de energie la iluminatul public, la fântânile publice și semafoare, întocmește propunere de angajare, angajament bugetar și ordonanțările de plată și le predă în contabilitate pentru plată;
            11.3. Verifică sesizările cetățenilor referitoare la funcționarea iluminatului public, inclusiv documentarea în teren și rezolvarea acestora.
12. Verifică sesizările cetăţenilor, inclusiv se documentează în teren şi urmărește rezolvarea sesizările acestora de către operator;
            12.1. Primește sesizările şi le comunică către operator, dacă este cazul;
            12.2. Stabilește și urmărește timpul de remediere a acestora de către operator;
            12.3. Întocmește răspunsul către cetăţeni.
13. Verifică situațiilor de lucrări emise de operator pentru lucrările de mentenanță, iluminat și iluminat ornamental festiv;
            13.1. Verifică în teren prestarea serviciului;
            13.2. Confirmă situaţiile de lucrări executate şi  certifică facturile, întocmește propunere de angajare, angajament bugetar și ordonanțare de plată și le predă în contabilitate.
14. Asigură arhivarea documentelor în conformitate cu legislația în vigoare.

 


 

Componenţă:

ing. Francisc Laszlo - Inspector (et. 1 , cam. 13,  Tel. 0269 803826)
Emil Bîrloncea - Consilier (et. 1 , cam. 12, Tel. 0269 803831)
Ioan Aldea - Consilier  (et. 1 , cam. 13,  Tel. 0269 803826)
Dan Morărescu – Inspector – (et. 1 , cam. 12,Tel. 0269 803831)         

 ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI DE INFRASTRUCTURĂ

1. Culege informaţii, primeşte documentele aprobate care justifică necesitatea şi oportunitatea înscrierii în planul de reparaţii curente şi întocmește programul de reparaţii curente;
        1.1. Primeşte solicitări, şi analizează necesitatea şi oportunitatea efectuării reparaţiilor curente;
        1.2. Întocmește notele justificative şi le supune spre aprobare Primarului;
        1.3. Prioritizează lucrările de reparații din programul de reparații curente în funcţie de necesitate, oportunitate, și fondurile alocate prin  BVC.
        1.4. Întocmește program de reparaţii curente.
2. Urmărește derularea contractul de delegare a serviciului public de salubritate .
        2.1. Verifică pe teren lucrările executate de către operator pe fiecare categorie de lucrare în parte;
        2.2. Confirmă situaţiile de lucrări executate şi  certifică facturile, întocmește propunere de angajare, angajament bugetar și ordonanțare de plată și le predă în contabilitate ;
3.  Încheie contracte de întreținere drumuri, reparații trotuare cu pavaj, întreținere semafoare.
        3.1. Întocmește note justificative privind oportunitatea și necesitatea executării  lucrărilor de reparații și a caietului de sarcini pe care le înaintează serviciului de achiziții;
        3.2. Participă la derularea achiziției publice ca membru în comisia de evaluare a ofertelor;
4. Urmăreşte derularea contractelor de întreținere drumuri publice și reparații trotuare cu pavaj și contractele de întreținere semafoare;
        4.1 Urmărește executarea lucrărilor în conformitate cu contractele încheiate;
        4.2 Verifică pe teren lucrările executate cantitativ și calitativ pe fiecare categorie de lucrare în parte;
        4.3. Confirmă situaţiile de lucrări executate şi  certifică facturile, întocmește propunere de angajare, angajament bugetar și ordonanțare de plată și le predă în contabilitate;
        4.4. Întocmește proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
        4.5. Eliberează garanţiei de bună execuţie (70%);
        4.6. Întocmește proces verbal de recepţie finală;
        4.7. Eliberează garanţiei de bună execuţie (30%).
5. Întocmeşte formele legale de intrare şi ieşire a materialelor din gestiunea Direcției Tehnic.
        5.1. Întocmește NIR produse în baza facturilor şi a documentelor de calitate şi operează în fişa de magazie;
        5.2. Operează bonul de consum în gestiunea de materiale;
6. Participă la inventarierea anuală.
7. Rezolvă petiţiile şi reclamaţiile primite de la cetăţeni.
      7.1. Primește şi analizează în teren împreună cu operatorii de servicii publice sesizările şi petiţiile cetăţenilor;
      7.2. Întocmește răspunsul către cetăţeni și stabilește modul de rezolvare.
8. Asigură arhivarea documentelor în conformitate cu legislația în vigoare.

Compartimentul Monitorizare Servicii Utilităţi Publice și Guvernanță Corporativă:

Componență:

ec. Ramona Dan- consilier (etaj I, camera 11, Tel. 0269803872)
ing. Mihaela Mărginean-inspector (etaj I, camera 11, Tel. 0269803872) 

ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI MONITORIZARE SERVICII UTILITĂŢI PUBLICE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
Îndeplinește atribuțiile prevăzute prin legislația în vigoare, în calitate de unitate locală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice, având următoarele sarcini;
1. Coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizează implementarea acestora;
           1.1. Corelează strategia serviciilor publice cu strategia de dezvoltare a municipiului;
           1.2. Monitorizează programului de investiții din strategia fiecărui serviciu public și a indicatorilor de performanță;
2. Pregătesc, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, planurile de implementare ale strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei publice locale spre aprobare;
           2.1. Centralizează planurile anuale de investiţii, verifică respectarea prevederilor legislației din domeniu şi le supune spre aprobare Consiliului Local;
           2.2. Monitorizează obiectivele de investiții realizate de operatorii de servicii de utilităţi publice din surse de la bugetul local, astfel:
                       - întocmește referatele de aprobare și rapoartele de specialitate pentru aprobarea obiectivelor de investiții și a indicatorilor tehnico economici în baza solicitărilor transmise de operatori de servicii și le supune aprobării Consiliului Local;
                       -  verifică  stadiile fizice ale lucrărilor de investiții;
                       -  verifică documentele justificative și se efectuează viramentelor pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul local;
            2.3. Întocmește raportul trimestrial şi anual privind indicatorii de performanţă ai fiecărui serviciu public şi a realizării investiţiilor;
            2.4. Centralizează, analizează și raportează indicatori de performanță ai serviciilor comunitare de utilități publice, monitorizați prin intermediul programului informatic SCUP;
3. Întocmește şi transmite  rapoarte către Instituţia Prefectului judeţului Sibiu, Unitatea centrală de monitorizare;
           3.1. Întocmește rapoarte referitoare la gradul de realizare al programelor de investiţii ale operatorilor de servicii comunitare de utilități publice;
4. Solicită întreprinderilor publice aflate în subordinea Municipiului Mediaș și a Consiliului Local al municipiului Mediaș, fundamentări, situații, raportări, și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, pentru analiză și verificare conform OUG 109/2011
5. Raportează către Ministerul Finanțelor Publice informații privind activitatea întreprinderilor publice la care UATM este autoritate publică tutelară prin formularul S1100 care cuprinde obligatoriu minimum datelor înscrise în anexele nr.1-3 ale formularului:
- anexa nr.1 “Monitorizarea aplicării prevederilor  OUG nr.109/2011” cuprinde stadiul aplicării prevederilor OUG nr.109/2011 de către întreprinderile publice la care Municipiul Mediaș este autoritate publică tutelară și se va completa cu date realizate semestrial, aferente perioadei pentru care se face raportarea
- anexa nr.2 “Auditarea situațiilor financiare anuale. Stadiul îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat” se va completa cu date realizate anual, aferente anului pentru care se face raportare
- anexa nr.3 “Lista administratorilor și a directorilor cu contract de mandate din cadrul întreprinderilor publice” și se va complete semestrial cu informații aferente perioadei pentru care se face raportarea.
6. Elaborează și publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Mediaș raportul anual privind activitatea întreprinderilor publice conform OUG nr.109/2011.
7.Elaborează și propune Scrisoarea de Așteptări la interprinderile publice/societățiile comerciale ale UAT Mediaș este acționar majoritar sau unic , după caz și o publică pe pagina proprie de internet.
8. Notifică interprinderile publice/societățiile comerciale la care UAT Mediaș este acționar majoritar sau unic orice aspect cu privire la neîndeplinirea unor prevederi conform O.U.G. nr.109/2011 și a normelor de aplicare sau a orcărei            legislații în materie.
9. Verifică și analizează activitatea înterprinderilor publice privind modul de implementare și respectare a reglementărilor în vigoare privind guvernanța corporativă.
10. Îndrumă spre efectuarea demersurilor privind buna desfășurare a guvernanței corporative și a documentației aferentă conform legislației în viguare.
11.Efectuează sau supraveghează derularea procedurilor prevăzute de HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2021 privind guvernanșa corporativă a înterprinderilor publice de către Mun. Mediaș în calitate de autoritate tutelară.
12.  Monitorizează respectarea clauzelor Contractului de furnizare / prestare și utilizare a serviciului public de canalizare ape pluviale în Municipiul Mediaș, verifică documentele privind calculul cantității apelor pluviale preluate în rețeaua publică de canalizare și efectuează plata taxei anuale;
13. Asigură primirea informărilor transmise de operatorii de servicii comunitare de utilități publice, privind datele de începere și de finalizare ale lucrărilor realizate pe domeniul public de către aceștia  și le comunică compartimentelor implicate;
14. Monitorizează, împreună cu compartimentele de specialitate ale Direcției tehnice, respectarea de către operatorii licențiați a contractelor de concesiune / delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice;
15. Se preocupă de încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Mediaș:
             15.1. Urmărește întocmirea studiului de oportunitate privind oportunitatea delegării serviciului;
            15.2. Urmărește întocmirea caietului de sarcini și a modelului de contract de concesiune prin delegare;
            15.3. Întocmește referatele de aprobare și rapoartele de specialitate și le supune spre aprobare  de către Consiliul Local, împreună cu modelului contractului de concesiune prin delegare;
            15.4. Înaintează serviciului achiziții documentația, caietul de sarcini și modelul contractului de concesiune prin delegare în vederea concesionării transportului public local prin curse regulate;
            15.5. Urmărește derularea contractului de concesiune prin delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Mediaș;
            15.6. Monitorizează și semnează documentele privind acordarea diferenței de tarif și a compensației pentru activitatea de transport public de persoane
            15.7. Întocmește referatele de aprobare și rapoartele de specialitate la solicitarea operatorului de transport public local, privind fundamentarea, modificarea și ajustarea tarifelor practicate de acesta și le supune aprobării Consiliului Local;
16. Redactează și transmite răspunsurile la sesizările și petițiile repartizate, în termenul prevăzut de legislația în vigoare.
17. Asigură arhivarea documentelor în conformitate cu legislația în vigoare.