MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza Municipiului Mediaș

Asociația Grupul de Acțiune Locală ZUM Mediaș a fost înființată în contextul proiectului „Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza Municipiului Mediaș”, cod SMIS 107017, aprobat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii OS.5.1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Proiectul poate fi consultat aici