MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Informații despre repartizarea locuințelor pentru tineri (ANL)

Anunt public:

 In atentia solicitantilor de locuinta ANL in vederea inchirierii

Primăria Municipiului Medias aduce la cunoștință că în perioada 15 octombrie  2020 – 31 decembrie 2020 tinerii  cu varsta pana la 35 de ani pot depune dosare în vederea  cuprinderii in  „Lista de prioritati pe anul 2021”  si repartizării de locuințe construite prin A.N.L.in vederea inchirierii.

Conform Art.15 alin.1 din Normele metodologice aprobate prin HG.962/2001-pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare , vor fi analizate de catre Comisia sociala  doar dosarele  depuse pana la  data de 31.12.2020. Solicitanții care au avut dosare depuse în anul  anterior și nu au primit repartiție au posibilitatea depunerii unui dosar actualizat pentru cuprindere in „Lista de prioritati pe anul  2021” .

Criterii obligatorii, pentru a beneficia de o locuinta ANL:

1)Titularul cererii de repartizare trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste

 2)Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Medias.

3)Titularul cererii trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiului Medias. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Dosarele se depun la Centrul de Informare Cetateni din cadrul Primariei Medias și trebuie să cuprindă urmatoarele documente:

-cerere tip (de la Centrul de Informare Cetateni)

- actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei sale (dacă e cazul) în fotocopie;

-certificatele de naştere ale solicitantului şi ale membrilor familiei sale (dacă e cazul) în fotocopie;

 -certificatul de căsătorie (dacă e cazul) în fotocopie;

-adeverinţă cu venitul net realizat de solicitant şi de membrii familiei acestuia încadraţi în muncă, eliberată în luna depunerii solicitării, pentru ultimele 12 luni;

- actele de studii, în fotocopie;

-documente din care să rezulte suprafaţa locuibilă deţinută în prezent - cu chirie sau tolerat în spaţiu si  numarul persoanelor care locuiesc in spatiul respectiv

 -certificat medical cu boala de care suferă solicitantul sau copilul minor aflat în întreţinerea acestuia, dacă necesită însoţitor sau o cameră în plus, conform condiţiilor stabilite prin OUG nr. 40/1999 şi avizat de organele medicale competente;

-sentinţa de divorţ (defintivă şi irevocabilă)/certificatul de divorţ (dacă este cazul) în fotocopie;

 -declaraţie notarială pe proprie răspundere cu următorul conţinut - „Solicitantul şi membrii familiei sale nu deţin/nu au deţinut în proprietate o locuinţă în municipiul Medias; nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Medias; daca realizeaza sau nu realizează alte venituri decât cele pentru care a prezentat acte doveditoare la dosar;

-alte documente considerate ca fiind necesare în vederea susţinerii cererii.

Model cerere pentru solicitare inchiriere locuință ANL :  format word,    format PDF