MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Direcţia Economică

Direcţia Economică

Direcţia Economică funcţionează în subordinea directă a Primarului Municipiului Mediaş.

Adriana Tătar - Director executiv

 • Adresa: Primăria Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr. 3, etaj 3, camera 6
 • Telefon: 0269 - 803 809
 • Audienţe: Marţi de la ora 10.00 – 12.00

Componenţa Direcţiei:Componenţa Serviciu

 Șef serviciu: Sarafinceanu Monica  (tel. 0269-803814)

 • Compartiment buget
 • Compartiment contabilitate
 


Componenţa
 • Bleahu Oana - Consilier (tel. 0269-803813)
 • Suciu Maria Alina - Consilier (tel. 0269-803814)
 • Lita Lenuţa – Consilier (tel. 0269-803814)


Componenţa
 • Popa Gyongyi - Consilier (tel.0269-803814)
 • Dordea Eveline - Inspector (tel.0269-803814) - CONCEDIU MATERNAL

Atribuţii:

 1. Fundamentează şi întocmeşte anual la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului local, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare în vederea aprobării bugetului anual.
 2. Asigură şi răspunde de respectarea termenelor si procedurilor legale de elaborare si adoptare a bugetului local, antrenând toate serviciile publice si instituţiile care colaborează la finalizarea proiectului si adoptarea bugetului.
 3. Centralizează propunerile de la serviciile de specialitate ale Primăriei, de la societăţile din subordinea municipiului, de la instituţiile de învăţământ, sănătate, cultură etc. cu privire la necesarul de fonduri pentru îndeplinirea sarcinilor sau, după caz, executarea lucrărilor ce intra in atribuţiile lor.
 4. Stabileşte împreună cu Direcţia Fiscală Locală Mediaş dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local.
 5. Urmăreşte periodic realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare si soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare si executare a acestuia cu respectarea disciplinei financiare.
 6. Întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi îl supune aprobării Consiliului local.
 7. Verifică şi analizează propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocaţiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezervă, pe care le supune aprobării Consiliului local sau ordonatorului de credite, după caz.
 8. Realizează studiile necesare si supune aprobării Consiliului local împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor acţiuni şi lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora.
 9. Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri in domeniul de activitate al serviciului, in vederea promovării lor in Consiliul local.
 10. Organizează şi conduce întreaga evidenţă contabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe urmãtoarele actiuni:
  • contabilitatea mijloacelor fixe si evidenta operativã la locurile de folosire, astfel încât sã rãspundã cerintelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;
  • contabilitatea materialelor si a obiectelor de inventar;
  • contabilitatea mijloacelor bãnesti;
  • contabilitatea deconturilor;
  • contabilitatea cheltuielilor conform clasificatiei bugetare.
 11. Prezintã, la cererea Consiliului local şi a Primarului, rapoarte şi informãri privind activitatea serviciului în termenul şi forma solicitată.
 12. Serviciul Buget-Contabilitate îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege, hotãrâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.
 13. În exercitarea atributiilor ce îi revin, Serviciul Buget-Contabilitate colaboreazã cu urmãtoarele institutii:
  • Trezoreria Mediaş;
  • Administraţia Finanţelor Publice Mediaş;
  • Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Sibiu;
  • Institutii de asistenta sociala;
  • Institutii de învãtãmânt;
  • Institutii de cultura;
  • Institutii sanitare;
  • Servicii publice de subordonare locala.


Componenţa
 • Popa Liliana - Consilier      (tel. 0269-803812)
 • Bicu Cristina – Consilier     (tel. 0269-803812)

Principalele atribuţii sunt:

1. Întocmeşte documentaţia de aprobare a organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş;

2. Întocmeşte statul de funcţii şi statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii ale acestuia: structura organizatorică, numărul și categoria funcțiilor, numărul de angajați, drepturile salariale, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş;

3. Întocmeşte documentaţia privind avizarea, modificarea sau orice situaţii ce privesc funcţiile şi funcţionarii publici din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului şi o înaintează Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

4. Operează actele administrative privind modificările intervenite în situația funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum și încărcarea documentelor în format electronic pe Portalul de management al  funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

5. Întocmeşte Planul anual  de perfecţionare a funcţionarilor publici în raport cu prevederile bugetare anuale şi îl comunică  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

6. Întocmeşte Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş, îl supune dezbaterii în Consiliul Local și îl transmite la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

7. Asigură întocmirea documentației privind organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a posturilor contractuale vacante, a promovărilor în funcția publică de conducere, în clasă și în grad profesional;

8. Asigură secretariatul comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;

9. Urmăreşte realizarea anuală a evaluării performanţelor profesionale ale salariaţilor și păstrează rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale ale funcţionarilor publici și ale personalului contractual din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului;

10. Primește și înregistrează declarațiile de avere și declaraţiile de interese, evidențiază declarațiile de avere și interese în registre, asigură  publicarea declaraţiilor pe pagina de internet a  instituției şi trimite Agenției Naţionale de Integritate copii certificate ale declarațiilor de avere și de interese;

11. Întocmește documente privind numirea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu și/sau a contractului individual de muncă  pentru  personalul din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului municipiului Mediaș;

12. Întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum și dosarele personale ale personalului contractual din cadrul instituției;

13. Întocmeşte contractele individuale de muncă/actele adiţionale şi urmăreşte respectarea lor;

14. În colaborare cu Serviciul Buget – Contabilitate stabileşte necesarul fondului de salarii şi alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget ;

15. Ține evidența fișelor de post pentru aparatul de specialitate al Primarului;

16. Organizează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor și supune spre aprobare primarului programul anual privind efectuarea concediilor de odihnă;

17. Întocmește și vizează legitimațiile de serviciu și ecusoanele  pentru angajații instituției;

18. Monitorizează sistemul de acces în instituție pe baza cartelelor de acces, eliberează şi recuperează cartelele la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de acestea;

19. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează;

20. Eliberează, la cerere, adeverințe  privind calitatea de salariat, vechimea în muncă și drepturile salariale;

21. Întocmește şi transmite declaraţiile formular D 112, D 100 și D 205;

22.Întocmește şi transmite către Direcția de Statistică Sibiu şi Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu rapoarte și dări de seamă (lunare, trimestriale, semestriale şi anuale) privind cheltuielile cu salariile și numărul de personal;

23.Întocmește referate şi dispoziții  privind  numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raportului de serviciu și/sau a contractului individual de muncă, salarizarea personalului;

24. Urmărește respectarea programului de muncă, ține evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale și a concediilor fără plată, a absențelor nemotivate ;

25. Întocmește foaia colectivă de prezenţă şi  verifică zilnic  condicile de prezenţă;

26. Întocmește statele de plată pentru demnitari, consilieri locali și  pentru personalul aparatului de specialitate  al primarului;

27. Acordă consultanță și asistență funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, cu privire la respectarea normelor de conduită;

28.Monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită al funcționarilor publici și întocmește rapoarte trimestriale și semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș;

29. Completează și transmite Registrul general de evidență a salariaților în conformitate cu H.G.nr.500/2011;

30. Comunică către AJOFM  situația locurilor de muncă vacante și  ocuparea acestora;

       31. Îndeplinește orice alte atribuții date de către Primarul Municipiului Mediaș care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul şi atribuțiile compartimentului.

 


 


Compartimentul Autorizare Activitați Comerciale și Susținerea Inființării Intreprinderilor Mici și Mijlocii este un instrument de urmărire a desfăşurării activităţilor comerciale, conform prevederilor legale, în interesul comunităţii locale, în vederea respectării normelor de igienă publică, protecţia muncii, a celor de protecţie a consumatorului precum şi urmărirea efectuării plăţii corecte a taxelor şi impozitelor datorate de intreprinzători, depistarea şi sancţionarea activităţilor comerciale ilegale.
Acest compartiment urmăreşte, în principal, organizarea raţională a activităţilor economice, pe raza Municipiului Mediaş coordonând şi controlând activitatea în acest domeniu.

Componenţa
 • Szfarli Zoltan Tibor - Consilier (tel. 0269-803811)
 • Turcu Alina - Consilier  (tel. 0269-803811)

Cadrul legislativ privind aria de acţiune a compartimentului corp control comercial

 • Leg. 61/1991 (actualizată şi republicată) – pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de conveţuire, a liniştii şi ordinii publice;
 • Hot. 843/1999 - privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică;
 • Hot. 348/2004 – privind comerţul în zone publice ;
 • O.G 99/2000- privind comercializarea produselor de piaţă aprobată şi modificată prin Leg. 650/2002;
 • Hot. 333/2003- mormele de aplicare a OG.99/2000;
 • Leg. 148/2000- privind publicitatea;
 • Leg. 661/2001- privind certificatul de producător;
 • O.G. 21/1992 (republicată şi actualizată) – privind protecţia consumatorilor;
 • Hot. 947/2000- privind indicarea preţurilor;
 • Leg.12/1990 (republicată şi modificată prin O.G.126/1998) – privind protejarea populaţiei impotriva unor activităţi comerciale ilicite;
 • Hot. 767/2001 – privind regimul de comercializare al produselor în compoziţia cărora intră substanţe cu efect embrio-narcotic;
 • O.G 2/2001 (modificată prin Leg.180/2002)–privind regimul juridic al contraventiilor;
 • Leg.204/2001 privind aprobarea O.G.36/1998 pentru modificarea şi completarea Leg.232/1994- privind sponsorizările;
 • Ordinul 237/2002- aprobarea listei privind meseriile şi activiăţile simple;
 • Leg.571/2003 – privind Codul Fiscal;
 • O.G. 108/1999 ( modificată şi completată prin Leg.344/2002) – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică;

Atribuții:

 • Activitatea de eliberare a acordurilor de funcţionare pentru unităţile economice şi prestatoare de servicii în baza O.U.G 99/2000;
 • Activitatea de eliberare a autorizatiilor de funcţionare pentru unităţile economice şi prestatoare de servicii în baza Codului Fiscal Leg.571/2003;
 • Activitatea de eliberare a autorizaţiilor de ocupare temporar a domeniului public pentru activităţi economice şi cu caracter sezonier;
 • Activitatea de eliberare a acordurilor de funcţionare pentru amplasarea teraselor pe domeniul public precum şi pe domeniul privat în Mun.Mediaş;
 • Reavizarea, anularea, suspendarea şi modificarea categoriilor de autorizaţii mai sus menţionate, la solicitarea persoanelor care le deţin;
 • Participarea la organizarea desfăşurării a diferite manifestaţii cu caracter special ( Ziua Oraşului Mediaş; Ziua Copilului; etc.);
 • Verificarea sesizărilor făcute de persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile economice desfăşurate în Municipiul Mediaş;
 • Acordarea de consultanţă persoanelor fizice şi juridice solicitante în legătură cu desfăşurarea activităţilor economice şi procedurile pentru obţinerea diferitelor autorizaţii şi acorduri;
 • Controale în colaborare cu alte servicii şi organe de specialitate (acţiuni speciale dispuse de primar în pieţele agroalimentare sau alta locaţie) ;
 • Propune, prin proiecte de hotărâri de consiliu, taxele prevăzute de Legea nr.571/2003 (Codul Fiscal) privind impozitele şi taxele locale, precum şi cele stipulate prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Mediaş, pentru agenţii economici;
 • Întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri de consiliu local referitoare la activitatea specifică activităţii de comerţ;
 • Încheie contracte de sponsorizare, cu agenţi economici pentru sprijinirea anumitor acţiuni social-culturale;
 • Întocmeşte autorizaţii provizorii pentru desfăşurarea de activităţi promoţionale;
 • Întocmeşte autorizaţii provizorii pentru terasele estivale, cu profil de alimentaţie publică, amenajate în faţa magazinelor proprii;
 • Soluţionează în condiţiile legii, a hotărârilor Consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, cererile, sesizările şi reclamaţiile adresate Compartimentului Corp Control Comercial;
 • Verifică exactitatea datelor şi informaţiilor furnizate de agenţii economici, a tuturor avizelor şi autorizaţiilor specifice Corpului de Control Comercial, activităţi de comerţ;
 • Întocmeşte informări şi referate referitoare la activitatea specifică Corpului de Control Comercial;
 • Colaborează permanent cu toate direcţiile din Primărie în vederea rezolvării tuturor problemelor care au legătură cu competenţele biroului;
 • Constată şi sancţionează, conform legii, contravenţiile în domeniul activităţilor economice;
 • Urmăreşte respectarea măsurilor stabilite prin procesele verbale;
 • Participă la acţiuni concertate alături de organele de control ale administraţiei centrale şi poliţiei;
 • Informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor;
 • Efectuează controale în cadrul pieţelor de pe teritoriul mun.Mediaş , verificând activitatea acestora din punct de vedere comercial, al protecţiei consumatorilor, etc.;
 • Activitatea serviciului se poate desfăşura atât în afara programului normal de lucru, cât şi pe timpul nopţii;
 • Constată abaterile de la aplicarea corectă a legii în domeniul activităţii din pieţe şi aplică măsurile legale în vigoare;
 • Întocmeşte proiecte de hotărâri de consiliul în domeniul lui de activitate;
 • Colaborează cu alte instituţii publice pentru soluţionarea diverselor probleme încheind protocoale de colaborare în acest sens:
  • Direcţia Generală a Finanţelor Publice,
  • Oficiul Registrului Comerţului,
  • Oficiul de Protecţie a Consumatorilor,
  • Agenţia Regională de Protecţie a Mediului,
  • Direcţia de Sănătate Publică Compartiment Avize şi Autorizaţii
  • Grupul de Pompieri ,, Cpt. D-tru Croitoru’’,
  • Inspectoratul Teritorial de Muncă,
  • Direcţia Sanitar Veterinară,
  • Inspectoratul de Poliţie Sibiu
 


Componenţă
 • Bucur Ştefan Cristian – Consilier (tel.0269-803815)
Compartimentul asigurã informatizarea si conducerea computerizatã a tuturor activitãtilor prelucrabile pe calculator, propunând strategia creãrii si functionãrii sistemului, necesarul de echipamente si personal, urmãrind buna functionare a acestuia.

Atribuţii:

 1. Realizează Sistemul informatic al Primãriei Mediaş:
  • prezintã propuneri privind sistemul informatic si asigurã asistentã de specialitate pentru achizitionarea echipamentelor necesare;
  • elaboreazã împreunã cu utilizatorii lista aplicatiilor si a prioritãtilor în realizarea acestora la nivelul Primãriei (sau achizitionarea de la terti) si le prezintã spre aprobare conducerii;
  • coordoneazã, îndrumã si supravegheazã activitatea de: editare şi arhivare pe suport magnetic a documentelor din cadrul Primãriei;
  • elaboreazã programe sau implementeazã programe achizitionate de la terti, pentru activitãtile din cadrul Primãriei;
  • rãspunde de buna funcţionare a programelor elaborate în cadrul Primãriei sau de cãtre terţi, depănând eventualele blocaje ale programelor.
 2. Administrează reţeaua informatica a Primariei municipiului Mediaş:
  • rãspunde de planificarea, instalarea şi operarea în cadrul reţelei;
  • coordoneazã instalarea hardului şi softului de reţea pe server şi staţiile de lucru, supraveghind totodatã activitatea tertilor producãtori si furnizori de echipamente (inclusiv soft de retea), din faza de testãri şi pânã la punerea definitivã în funcţiune;
  • supravegheazã toate modificãrile la server, cablare şi alte surse ale reţelei, asigurând capacitãţi suficiente pentru aplicaţii noi;
  • instaleazã caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor şi drepturile de acces în reţea;
  • stabileşte procedurile de asigurare a securitãtii datelor, planificând si supraveghind salvarea regulatã a datelor pe suport extern.
 3. Asigura instruirea continua a  personalului:
  • propune, în funcţie de structura reţelei, necesarul de personal, modul şi nivelul de instruire necesar pe posturi;
  • acordã asistentã pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe a personalului privind operarea pe calculator;
  • instruieşte personalul, sau, dupã caz, propune efectuarea unor cursuri de pregãtire în cadrul altor instituţii, privind modul de utilizare a noilor aplicaţii instalate.
 4. Mentine echipamentele informatice în stare de functionare:
  • rãspunde de instalarea hardului. Poate contracta, cu aprobarea conducerii Primãriei, lucrãri de service pentru echipamentele din dotare;
  • instruieşte personalul asupra modului de întreţinere al echipamentelor de calcul şi controleazã modul în care aceste instrucţiuni sunt respectate;
  • se preocupã de schimbarea la timp a consumabilelor (toner, riboane, cartuse) întocmind în acest sens necesarul trimestrial.
 5. Alte atribuţii:
  • organizeazã activitatea de achiziţionare de echipamente de calcul sau soft prin licitaţii sau cereri de oferte etc.;
  • coordoneazã din punct de vedere informaţional, activitãţile în care este implicatã Primãria, asigurând necesarul de echipament de calcul şi soft specializat;
  • coordoneazã şi participã direct la realizarea machetelor cu conţinut grafic deosebit (diplome, antete, anunţuri, hãrţi tematice etc.) cât şi a acelor documente complexe care necesitã cunoştinţe de nivel superior în utilizarea calculatoarelor;
  • consiliazã conducerea Primãriei în probleme de informaticã;
  • prezintã, la cererea Consiliului local şi a Primarului, rapoarte şi informãri privind activitatea serviciului, în termenul şi forma solicitată;
  • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul local;
  • exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului.
 6. În exercitarea atribuţiilor ce ii revin, Compartimentul Informatica colaborează cu următoarele instituţii:
  • Direcţia Judeţeană de Statistică;
  • Instituţii de asistenţă sociala;
  • Instituţii de învãtãmânt;
  • Instituţii de cultură;
  • Instituţi sanitare;
  • Instituţiile Publice aflate în directa subordonare a Consiliului Local;
  • Firmele partenere pentru contractele în curs;
  • Firmele care asigură operaţiunile de service pentru echipamentele informatice.