MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

A N U N T privind desemnarea consilierului de etică in cadrul instituţiei

Primăria municipiului Mediaş anunță demararea procedurii privind desemnarea consilierului de etică in cadrul instituţiei, din rândul funcţionarilor publici.

Dosarele de candidatură ale funcționarilor publici care își manifestă opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică se depun în perioada 06.03.2023-09.03.2023, la Serviciul Resurse Umane - Salarizare şi cuprind următoarele documente:

a) scrisoare de intenţie, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: motivaţia funcţionarului public pentru a dobândi calitatea de consilier de etică, asumarea faptului că prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin consilierului de etică, precum şi argumentele care îl recomandă pentru a îndeplini calitatea de consilier de etică;

b) copie a actului administrativ de numire a funcţionarului public în funcţia publică deţinută;

c) copie a diplomei de licenţă;

d) declaraţia de integritate prevăzută în Anexa la prezentul anunț.

Condițiile pe care funcționarul public trebuie să le îndeplineasca, în vederea dobândirii calității de consilier de etică sunt:

a) este funcţionar public definitiv;

b) ocupă o funcţie publică din clasa I;

c) are, de regulă, studii superioare în domeniul ştiinţe sociale, astfel cum este definit acest domeniu de studii în condiţiile legislaţiei specifice;

d) prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin consilierului de etică în conformitate cu prevederile O.U. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

e) are o probitate morală recunoscută;

f) nu i s-a aplicat o sancţiune disciplinară, care nu a fost radiată în condiţiile legii;

g) faţă de persoana sa nu este în curs de desfăşurare cercetarea administrativă în cadrul procedurii disciplinare, în condiţiile legii;

h) faţă de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei;

i) nu se află într-o procedură de evaluare desfăşurată de autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, în condiţiile legii;

j) nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică prevăzute la art. 453 din O.U. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul autorităţii sau instituţiei publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia;

b) are relaţii patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a);

c) este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

 

Calendarul de desfășurare a procedurii de desemnare a consilierului de etica:

06.03.2023-09.03.2023 - depunerea dosarelor de candidatură;

13.03.2023-14.03.2023 - verificarea și selectarea dosarelor de candidatură depuse de funcționarii publici;

15.11.2023, ora 11.00 - interviul de evaluare a abilităților de comunicare, precum și a cunoștințelor teoretice ale funcționarilor publici selectați;

Interviul poate fi susținut doar de către funcționarii publici ale căror dosare de candidatură au fost admise la selecția dosarelor de candidatură.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de Compartimentul Resurse Umane și Salarizare aprobat de către conducătorul instituției publice. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:

- abilităţile de comunicare;

- cunoştinţele teoretice cu privire la normele şi standardele de conduită prevăzute în partea a VI-a titlul II capitolul V secţiunea a 2-a din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

- capacitatea de analiză şi sinteză;

- motivaţia candidatului;

- comportamentul în situaţiile de criză;

Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare în condiţiile legii.