MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de inspector clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul Informatizare

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Mediaș, în conformitate cu prevederile art.618 alin.(3) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează la sediul instituției din Piața Corneliu Coposu, nr.3, Mediaș, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de inspector clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul Informatizare, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, în data de 08.05.2023, ora 1000.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă, în data de 08.05.2023, ora 1000  la sediul Primăriei Municipiului Mediaș;
 • proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, etajul 2, camera 11, Serviciul Resurse Umane - Salarizare, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 05.04.2023 - 24.04.2023 inclusiv, și conțin în mod obligatoriu următoarele:

a) formularul de  înscriere, anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2018, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr.2D din H.G. nr.611/2018 şi din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/ funcțiile ocupată/ ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor; 

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministerului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii;

g) cazierul judiciar. Acest document poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere.  În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.  În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituțional; 

h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

În cazul în care există un candidat cu dizabilități, prin raportare la nevoile individuale, acesta poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.
Copiile de pe actele de mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condițiile de participare la concurs:

Condiții generale:

Conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris şi vorbit;  
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;  
 • are capacitate deplină de exercițiu; 
 • este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 • îndeplinește condițiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;  
 • îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post- condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.  

 Condiții specifice:

     -     Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:  în domeniul IT: Informatică, Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației.      

     -    minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice.

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector clasa I gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Informatizare:

 1. Pe linia realizării, testării şi îmbunătăţirii sistemului informatic al Municipiului Mediaş:

 • prezintă propuneri privind sistemul informatic şi asigură asistenţa de specialitate pentru achiziţionarea echipamentelor necesare;
 • elaborează împreună cu utilizatorii lista aplicaţiilor şi a priorităţilor în realizarea acestora la nivelul Primăriei (sau achiziţionarea de la terţi) şi le prezintă spre aprobare conducerii;
 • coordonează, îndrumă şi supraveghează activitatea de editare şi arhivare pe suport magnetic a documentelor din cadrul instituției;
 • elaborează programe sau implementează programe achiziţionate de la terţi pentru următoarele grupe de activităţi din cadrul instituției:
 • activităţi de lucru cu publicul;
 • activităţi bazate pe elemente financiare si de contabilitate;
 • activităţi bazate pe informaţii juridice şi de istoric(arhiva);
 • evidenţe diverse;
 • se preocupă de buna funcţionare a programelor elaborate în cadrul Primăriei Municipiului sau de către terţi, depanând eventualele blocaje ale programelor proprii sau solicitând asistență pentru programele de la terţi.

2. Pe linia administrării reţelei:

 • coordonează instalarea hardului şi softului de reţea pe server şi staţiile de lucru, supraveghind totodată activitatea terţilor producători şi furnizori de echipamente inclusiv soft de reţea, din faza de testări până la punerea definitivă în funcţiune;
 • instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor si drepturile de acces în reţea;

3. Pe linia instruirii personalului:

 • acordă asistenţa personalului pe linia ridicării nivelului de cunoştinţe privind operarea pe calculator;

4. Pe linia menţinerii echipamentelor în perfecta stare de funcţionare:

 • se preocupa de schimbarea la timp a consumabilelor (toner, cartuşe, etc.) întocmind în  acest sens necesarul anual şi trimestrial .

5. Alte atribuţii:

 • coordonează realizarea şi actualizarea website-ului Primăriei Municipiului Mediaş;
 • asigură din punct de vedere tehnic funcţionarea centralei telefonice şi a întregii reţele de telefonie fixă a Primăriei Municipiului Mediaş;
 • realizează inventarul de echipament hardware şi software utilizat în cadrul Primăriei Municipiului Mediaş şi asigura utilizarea legală a aplicaţiilor software;
 • participă la activitatea de achiziţionare echipamente de calcul sau software prin licitaţii sau cerere de oferta, realizând fişa tehnica a achiziţiei;
 • prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotare şi buna desfăşurare a activităţii serviciului; asigura arhivarea actelor pe care le instrumentează;
 • asigura înregistrarea corespondentei primite şi urmăreşte rezolvarea acesteia cu respectarea procedurilor legale şi in termenele stabilite;
 • Serviciul Informatizare exercita şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Municipiului Mediaș.

 

Bibliografie și tematica:

 

 1. Constituția României, republicată;

cu tematica Titlul II - Capitolul II - Drepturile și libertățile fundamentale.

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Capitolul I - Principii și Definiții.

 1. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Capitolul II - Egalitatea de șanse şi tratament între femei şi bărbați în domeniul muncii.

 1. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Capitolul II - Clasificarea funcțiilor publice; Categorii de funcții publice;

           Capitolul V - Drepturi și Îndatoriri, Secțiunea 1 și 2.

 1. Windows Server 2003 pentru administratori: ghid practic, Autor Nelson Ruest, Danielle Ruest, Ovidiu Slavu; editura București: All 2004;

cu tematica windows Server 2003 pentru administratori: ghid practic, Autor Nelson Ruest, Danielle Ruest, Ovidiu Slavu; editura București: All 2004.

Pentru toate actele normative mai sus menționate în cadrul Bibliografiei  și tematicii, forma valabilă se consideră aceea având toate modificările și completările ulterioare până la ziua publicării anunțului.

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele  7oo – 1500 de la Serviciul Resurse Umane - Salarizare, telefon  0269/ 803812.

Afișat în data 05.04.2023, la sediul instituției, pe pagina de internet www.primariamedias.ro Știri și anunțuri/Locuri de muncă și pe pagina de internet a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.