MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Primăria Municipiului Mediaș organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere, pe postul vacant de șef serviciu la Serviciul Comunicare, Relații Publice, Învățământ, Sănătate, Relația cu ONG-urile din cadrul Direcției pentru Cultură, pe durată nedeterminată.

Primăria Municipiului Mediaș organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere, pe postul vacant de șef serviciu la Serviciul Comunicare, Relații Publice, Învățământ, Sănătate, Relația cu ONG-urile din cadrul Direcției pentru Cultură, pe durată nedeterminată.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile art.73 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public,

Potrivit art.76 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr.1336/2022 pot participa la concursul de promovare într-o funcție contractuală de conducere persoanele care îndeplinesc următoarele

Condiţii specifice:

 1. angajați din cadrul instituției care sunt încadrați pe un post pentru care este prevăzut un nivel de studii superior;
 2. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe Economice;
 3. vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției contractuale: minimum 5 ani;
 4. să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, potrivit prevederilor art.248, alin.(3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul pentru participarea la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs ( formularul de înscriere se poate obține de la secretarul comisiei de concurs, biroul Resurse Umane, cam.3, et.3);
b) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări și/sau perfecționări necesare ocupării postului;
c)  adeverințe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în specialitatea studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei.

    Actele prevăzute la lit.b) și lit.c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

* Conform Regulamentului (UE) nr.679/2016 - privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal coroborat cu art.57 din Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr.1336/2022 fiecărui candidat i se va atribui un cod numeric pentru indentificare la depunerea dosarului de înscriere la concurs pentru a se identifica în listele care conțin afişarea rezultatelor.

Concursul se va desfășura conform următorului calendar :

Termenul de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv  27.07.2023 – 09.08.2023 ora 1500 la biroul Resurse Umane;

Selecția dosarelor de înscriere se va face în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;

Proba scrisă în data de 18.08.2023 ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș;

Interviul se va susține în maxim 4 zile lucrătoare de la  în data susținerii probei scrise.

Rezultatele finale se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă, după caz, respectiv 25.08.2023.

     Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul instituției şi pe pagina de internet www.primariamedias.ro, secțiunea Știri și Anunțuri - Locuri de muncă, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conține atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea "Admis" sau "Respins", după caz.

     Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut au posibilitatea să depună contestație în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor.

*Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „Admis” la etapa precedentă.

        Relații suplimentare se pot obține de la biroul Resurse Umane – Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, telefon 0269/803882.

Bibliografia și tematica pentru funcția contractuală de conducere de șef serviciu

 

 1. Legea nr.82/1991 – Legea contabilității, (**republicată**), cu modificările și completările ulterioare;
 • cu tematica:
  Capitolul II – Organizarea și conducerea contabilității;
  Capitolul III – Registrele de contabilitate;
  Capitolul IV – Situați financiare;
  Capitolul V Contabilitatea Trezoreriei Statului și a Instituților Publice.
 1. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • cu tematica:  
  Capitolul I – Dispoziții generale;
  Capitolul II – Salarizarea;
  Capitolul III – Alte dispoziții.
 1. Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • cu tematica:
  Capitolul II – Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public;
  Capitolul III – Sancțiuni.
 1. Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • cu tematica:
  Titlul II- Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar.
 1. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • cu tematica:
  Capitolul II – Principii, reguli și responsabilități;
  Capitolul III – Procesul bugetar;
  Capitolul V – Finanțarea instituțiilor publice.
 1. O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • cu tematica:
  Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice
  Capitolul III – Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia;
  Capitolul IV – Încadrarea și promovarea personalului contractual;
  Capitolul V - Managementul personalului contractual din administraţia publică și gestiunea raporturilor juridice.