MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Primăria Municipiului Mediaș organizează examen de promovare a personalului contractual

În conformitate cu prevederile art.68 - 72 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Municipiului Mediaș organizează la sediul instituției din Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr.3, examen de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru următoarele funcții contractuale de execuție:

Nr. crt.

Funcția contractuală

Grad / treaptă profesională deținută

Structura funcțională

Grad / treaptă profesională după promovare

1

Inspector de specialitate

Gradul I

Serviciul: Comunicare, Relații Publice, Învățământ, Sănătate, Relația cu ONG

Direcția pentru Cultură

Gradul IA

2

Muncitor calificat

Treapta II

Serviciul: Administrare și Intreținere Domeniul Public

Direcția de Administrare a Domeniului Public

Treapta I

Condițiile de participare la examenul de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare sunt cele prevăzute de art.72, alin.(2) din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

  1. să fi obținut calificativul ,, foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale de cel puțin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;
  2. să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul sau treapta profesională deținută.

Dosarul de examen trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la examen ( formularul de înscriere se obține de la secretarul comisiei de examen, Serviciul Resurse Umane - Salarizare, cam.3, et.3);

b) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;

c)  copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate.

* Conform Regulamentului (UE) nr.679/2016 - privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal coroborat cu art.57 din Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr.1336/2022 fiecărui candidat i se va atribui un cod numeric pentru indentificare la depunerea dosarului de înscriere la concurs pentru a se identifica în listele care conțin afişarea rezultatelor.

Examenul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr.3, conform următorului calendar :

Termenul de depunere a dosarelor de înscriere la examen este de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 25.08.2023 – 31.08.2023, inclusiv, ora 1500 la Serviciul Resurse Umane - Salarizare;

Selecția dosarelor de înscriere se va face în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

  1. Pentrul funcția contractuală de inspector de specialitate pentru care este prevăzul un nivel de studii superior examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise pe baza bibliografiei și a tematicii.

Data probei scrise: în data de 12.09.2023 ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu, nr.3;

  1. Pentrul funcția contractuală de muncitor calificat examenul de promovare constă în susținerea unei probe practice unde vor fi verificate abilitățile practice în vederea desfășurării lucrărilor de curățenie, igienizare și dezinfecție în spațiile din instituție.

Data probei practice: 12.09.2023 ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu, nr.3;

     Comunicarea rezultatelor la proba scrisă respectiv proba practică a examenului se realizează prin afişare la sediul instituției şi pe pagina de internet www.primariamedias.ro, secțiunea Știri și Anunțuri - Locuri de muncă, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conține atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea "Admis" sau "Respins", după caz.

     Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut au posibilitatea să depună contestație în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor.

Rezultatele finale se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă, după caz, respectiv 15.09.2023.

        Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane – Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, telefon 0269/803882.

Bibliografia și tematica pentru funcția contractuală de inspector de specialitate

1. Legea nr. 82/1991 Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    - cu tematica: Capitolul III – Registrele de contabilitate;

                           Capitolul IV – Situați financiare.

2. Legea nr.1/2011 Legea educației naționale, actualizată;

    - cu tematica: Titlul II - Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar.

3. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

    - cu tematica:   Capitolul I – Dispoziții generale;

                             Capitolul II – Salarizarea.