MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna mai 2022 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 166/2022; proiectul de hotărâre nr. 166/2022; raportul de specialitate nr. 8437/10.05.2022;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Inițiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 168/2022; proiectul de hotărâre nr. 168/2022; raportul de specialitate nr. 8733/16.05.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de administrare nr. 5253/11.05.2015-7642/29.05.2015, privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deșeurilor.

Referatul de aprobare nr. 169/2022; proiectul de hotărâre nr. 169/2022; raportul de specialitate nr. 8208/13.05.2022;

Temei legal: art. 3 alin. (3), art. 18 și art. 21 din Legea nr. 213/1998, H.G. nr. 548/1999, art. 10 alin. (6) lit. „b” din Legea nr. 51/2006, art. 129 alin. (2) lit. „d”, art. 139 alin. 3 lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 20 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei cu indicele de inflație, pentru imobilele cu destinația de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 167/2022; proiectul de hotărâre nr. 167/2022; raportul de specialitate nr. 8322/09.05.2022;

Temei legal: art. 1777 din Legea nr. 287/2009, Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, Legea nr. 448/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii Consiliului Local Mediaş pentru trecerea imobilului (construcţie şi teren aferent) situat în Mediaş, str. Nucului, nr. 7, jud. Sibiu, înscris în CF nr. 101452 Mediaş, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, în domeniul public al Municipiului Mediaş şi administrarea Consiliului Local Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 170/2022; proiectul de hotărâre nr. 170/2022; raportul de specialitate nr. 8746/13.05.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (1) alin. (14), art. 139, art. 196, art. 292 alin. (1) alin. (3) alin. (4) alin. (5) alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș a unui imobil - teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Târgului fn.

Referatul de aprobare nr. 176/2022; proiectul de hotărâre nr. 176/2022; raportul de specialitate nr. 8822/16.05.2022;

Temei legal: art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a suprafețelor de teren cu destinație agricolă din intravilanul Municipiului Mediaș, aparținând domeniului public/privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 175/2022; proiectul de hotărâre nr. 175/2022; raportul de specialitate nr. 8726/13.05.2022;

Temei legal: art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332-art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 1239 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Luceafărului, nr. 36, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 180/2022; proiectul de hotărâre nr. 180/2022; raportul de specialitate nr. 8773/13.05.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune asupra imobilului (construcție + cotă teren aferent), situat în Municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr. 36 ap. 1, aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 179/2022; proiectul de hotărâre nr. 179/2022; raportul de specialitate nr. 6074/13.05.2022;

Temei legal: art. 676, art. 1143 și art. 1144 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 32/2007 încheiat între Municipiul Mediaș și Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Mediaş pentru imobilul situat în Mediaş, str. Acad. Ioan Moraru, nr. 7.

Referatul de aprobare nr. 182/2022; proiectul de hotărâre nr. 182/2022; raportul de specialitate nr. 9305/19.05.2022;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 184/2022; proiectul de hotărâre nr. 184/2022; raportul de specialitate nr. 9335/20.05.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->