MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna aprilie 2023 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 126/2023, proiectul de hotărâre nr. 126/2023, raportul de specialitate nr. 6790/13.04.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (5), art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a unui imobil-teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Păcii fn.

Referatul de aprobare nr. 127/2023, proiectul de hotărâre nr. 127/2023, raportul de specialitate nr. 6797/13.04.2023;

Temei legal: art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 600/2023, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (c-ție+cotă teren aferentă) situat în localitatea Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 6 ap. 1 Județul Sibiu, înscris în CF Mediaș nr. 100794-C1-U3 (CF vechi nr. 13193) sub nr. cadastral top: 192/2/I-193/1/2/I, aflat în proprietatea Municipiului Mediaș-domeniul privat.

Referatul de aprobare nr. 130/2023, proiectul de hotărâre nr. 130/2023, raportul de specialitate nr. 6799/13.04.2023;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat și completarea Listei Bunurilor de retur anexă la „Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Mediaș, încheiat la data de 01.03.2011”.

Referatul de aprobare nr. 137/2023, proiectul de hotărâre nr. 137/2023, raportul de specialitate nr. 6377/11.04.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 290, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul la nivelul Apa Târnavei Mari Mediaș” finanțat prin POIM/1098/11/1/Implementare măsuri de utilizare a SRE (cu excepția biomasei), a imobilelor din incinta Stației de Epurare Apă Uzată situată în Municipiul Mediaș str. Gării fn.

Referatul de aprobare nr. 143/2023, proiectul de hotărâre nr. 143/2023, raportul de specialitate nr. 6903/21.04.2023;

Temei legal: art.108, art.129 alin. (1) și alin. (2), lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Mediaș, în scopul amenajării și amplasării de terase de alimentație publică, pe perioada anului 2023.

Referatul de aprobare nr. 144/2023, proiectul de hotărâre nr. 144/2023, raportul de specialitate nr. 6316/21.04.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 290, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Mediaș, a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Nisipului nr. 6, în scopul dezvoltării infrastructurii de locuințe sociale.

Referatul de aprobare nr. 146/2023, proiectul de hotărâre nr. 146/2023, raportul de specialitate nr. 7355/26.04.2023;

Temei legal: art. 129 alin. (1) alin. (14), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->