MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna aprlie 2022 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 139/2022; proiectul de hotărâre nr. 139/2022; raportul de specialitate nr. 6.703/11.04.2022;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Inițiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 141/2022; proiectul de hotărâre nr. 141/2022; raportul de specialitate nr. 6.799/12.04.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui bun de natura mijloacelor de transport.

Referatul de aprobare nr. 136/2022; proiectul de hotărâre nr. 136/2022; raportul de specialitate nr. 5.170/11.04.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Mediaș a terenului situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru fn, identificat în CF nr. 112557 nr. cadastral 112557.

Referatul de aprobare nr. 137/2022; proiectul de hotărâre nr. 137/2022; raportul de specialitate nr. 5.495/11.04.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (14), art. 139 alin. 3 lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 296 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor mijloace fixe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Referatul de aprobare nr. 138/2022; proiectul de hotărâre nr. 138/2022; raportul de specialitate nr. 6.774/11.04.2022;

Temei legal: OG nr. 112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 31/2007 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 140/2022; proiectul de hotărâre nr. 140/2022; raportul de specialitate nr. 6.670/11.04.2022;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului ,,Reevaluare active fixe corporale aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 142/2022; proiectul de hotărâre nr. 142/2022; raportul de specialitate nr. 6.785/11.04.2022;

Temei legal: art. 2^2 din OG nr. 81/2003, art. 9 din HG nr. 392/2020, Ordinului nr. 3471/2008, art. 129, art. 139 alin. 3 lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș, a unui imobil - teren, situat intravilanul Municipiului Mediaș, str. Petroliştilor fn.

Referatul de aprobare nr. 143/2022; proiectul de hotărâre nr. 143/2022; raportul de specialitate nr. 6.871/12.04.2022;

Temei legal: art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren, aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș, în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului, nr. 12.

Referatul de aprobare nr. 144/2022; proiectul de hotărâre nr. 144/2022; raportul de specialitate nr. 6.628/08.04.2022;

Temei legal: art. 41 din Legea nr. 50/1991, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea apartamentului nr. 11 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 18.

Referatul de aprobare nr. 145/2022; proiectul de hotărâre nr. 145/2022; raportul de specialitate nr. 4.922/13.04.2022;

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea subapartamentului nr. 1 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 21.

Referatul de aprobare nr. 149/2022; proiectul de hotărâre nr. 149/2022; raportul de specialitate nr. 6.622/14.04.2022;

Temei legal: art. 4 alin. (4) și alin. (9), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Mediaş, în scopul amenajării şi amplasării de mobilier urban pentru terase de alimentație publică, pe perioada anului 2022.

Referatul de aprobare nr. 153/2022; proiectul de hotărâre nr. 153/2022; raportul de specialitate nr. 5.246/14.04.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) lit. „a” și „b” alin. (7) lit. „k”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului din cadrul imobilului situat în Ighișu Nou, str. Școlii nr. 57, aflat în domeniul public al Municipiului Mediaș în favoarea SC Centrul Medical de Elită Mediaș SRL.

Referatul de aprobare nr. 158/2022; proiectul de hotărâre nr. 158/2022; raportul de specialitate nr. 7.314/19.04.2022;

Temei legal: art. 14 din Ordonanța nr. 124/29.08.1998, art. 108 lit. „d”, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 362 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->