MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna iunie 2023 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 190/2023, proiectul de hotărâre nr. 190/2023, raportul de specialitate nr. 10817/16.06.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (5), art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din Legea nr. 152/1998, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui mijloc auto de transport persoane și completarea Anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 185/2023, proiectul de hotărâre nr. 185/2023, raportul de specialitate nr. 9857/12.06.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „a”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș, a unor mijloace de transport, concesionate operatorului de salubritate SC Eco-Sal SA Mediaș, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Referatul de aprobare nr. 186/2023, proiectul de hotărâre nr. 186/2023, raportul de specialitate nr. 8227/15.06.2023;

Temei legal: Ordonanța nr. 112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196, art. 200, art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor bunuri de natura rețele de apă și canalizare, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007.

Referatul de aprobare nr. 191/2023, proiectul de hotărâre nr. 191/2023, raportul de specialitate nr. 10767/16.06.2023;

Temei legal: Ordonanța nr. 112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196, art. 200, art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii obiectivului de investiții „Reabilitare, Modernizare și Eficientizare, Sistem de Iluminat public în Municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou”.

Referatul de aprobare nr. 187/2023, proiectul de hotărâre nr. 187/2023, raportul de specialitate nr. 8033/15.06.2023;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6), art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196, art. 200 și art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a suprafețelor de teren cu destinație agricolă din intravilanul Municipiului Mediaș, aparținând domeniului public/privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 192/2023, proiectul de hotărâre nr. 192/2023, raportul de specialitate nr. 10702/14.06.2023;

Temei legal: art. 1777 din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332-art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 195/2023, proiectul de hotărâre nr. 195/2023, raportul de specialitate nr. 10936/19.06.2023;

Temei legal: art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Mediaș-Catedrală 1, a imobilului situat în Mediaș str. Păcii fn aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 207/2023, proiectul de hotărâre nr. 207/2023, raportul de specialitate nr. 11018/20.06.2023;

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 489/2006, art. 874 din Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „d”, art. 139, alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin.(1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->