MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Compartiment Situaţii de Urgenţă, Securitatea Muncii şi Protecţia Mediului

Compartiment Situaţii de Urgenţă, Securitatea Muncii şi Protecţia Mediului

Compartimentul Situaţii de Urgenţă Securitatea si Sanatatea in Munca funcţionează în subordinea directă a Primarului municipiului Mediaş.
 

Componenţa:

  • Serban Mihai – Referent - Cadru tehnic PSI - mihai.serban@primariamedias.ro
  • Mureșan Rareș Ioan - Rferent                       - rares.muresan@primariamedias.ro


Centru Operativ pentru Situaţii de Urgenţă

  •  telefon/fax  0269.803.808

Pentru informații referitor la activitatea compartimentului apasă aici.

Atribuţiile compartimentului:

 

Atribuţiile principale conform Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă sunt următoarele:

a) identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul localităţii şi  României;
b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la protecţia civilă;
c) informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
d) organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;
e) înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţiile de urgenţă;
f) protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;
g) asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă sau de conflict armat;
h) organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă civilă şi pentru reabilitarea utilităţilor publice afectate;
i) limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;
j) asanarea şi neutralizarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare;
k) participarea la misiuni internaţionale specifice;
l) constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice în situaţii de urgenţă sau de conflict armat.
m) propune primarului şi consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;
n) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecţiei civile;
o) întocmeşte planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;
p) propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;
q) întocmeşte planurile privind exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă;
r) coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;
s) propune  măsuri şi controlează modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora;
t) urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
u) răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie civilă;    
v) solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă;
w) exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;
x) asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de protecţie civilă, precum şi distribuirea celor primite;
y) participă nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de protecţie civilă;
z) stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu energie şi apă a populaţiei evacuate;
aa) propune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
bb) gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate primarului .
Atribuţiile prevăzute mai sus se completează cu cele cuprinse în alte acte normative incidente
sau conexe, precum şi cu prevederile actelor internaţionale în domeniu, la care România este parte .

În domeniul Securităţii Muncii:

Atribuţiile prevăzute în Legea 319/2006- Legea  privind Securitatea si sănătatea în muncă şi a
actelor normative conexe privind securitatea şi sănătatea în muncă.

 

Documente secrete
a) Păstrează secretul asupra acţiunilor specifice desfăşurate;
b) Întocmeşte planul de acţiune în caz de ameninţare teroristă;
 
 

a) promovarea acţiunilor de conştientizare şi informare a publicului cu privire la importanţa conservării şi protejării mediului
b) coordonarea colectări şi prelucrări datelor de la nivel local în domeniul gestionării deşeurilor
c) participarea, cu acordul primarului,  ca reprezentat în comisiile speciale interinstituţionale de mediu
d) elaborareade  rapoarte,  sinteze, la nivel local, privind starea mediului;
e) îmbunătăţirea microclimatului urban, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apa din interiorul localităţilor şi din zonele limitrofe acestora, sa înfrumuseţeze şi sa protejeze peisajul, sa menţină curăţenia stradala;
f) prevederea, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi  al localităţi, condiţii de refacere peisagistica şi ecologica a zonelor deteriorate, măsuri de protecţie sanitară a captărilor de apa potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
g) urmărirea respectării prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihna, tratament şi recreare, starea de sănătate şi de confort a populaţiei;
h) informarea publicului asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu;
i) reglementarea, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanenta, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţii, cu predominanta în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreării şi agrementului;
j) sa urmărească să nu  se degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deşeuri de orice fel;
k) sa propună şi să urmărească adoptarea de măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor  verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi;
l) sa iniţieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de întreţinere şi dezvoltare a canalizării.
m) ţine evidenţa şi stabileşte modul de întrebuinţare a substanţelor chimice existente la ag. economici din municipiu, care pot fi folosite pentru executarea decontaminării.
n) centralizează, analizează şi sistematizează informaţiile de specialitate prezentând propuneri pentru stabilirea concepţiei de intervenţie în caz de poluri accidentale sau accidente chimice
o) ţine evidenţa personalului, materialelor, tehnicii şi posibilităţilor de intervenţie  în caz de poluare accidentală sau accident chimic
p) participă la aplicaţii, convocări, exerciţii, intervenţii în situaţii de urgenţă t) întocmeşte planul de prevenire şi intervenţii în caz de poluări accidentale
 
 
În domeniul pregătirii economiei şi a teritoriului pentru apărare:

Atribuţiile prevăzute de Legea 477/2003 Legea pregătirii economiei şi a teritoriului pentru apărare
şi a actelor normative conexe privind acest domeniu .
Alte atribuţii
a)  întreţinerea şi actualizarea pagini de internet a compartimentului
b)  se ocupă de evidenţa şi plata facturilor, contractelor , etc. ale compartimentului şi tine evidenţa acestora.
c)  exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului municipiului Mediaş.
 
 
 
III. În domeniul PSI - Mihai Şerban
 
În conformitate cu Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizata*) privind apărarea împotriva  incendiilor obligaţiile cadrelor tehnice (personalul de specialitate)  cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi a actelor conexe:
a) participa la elaborarea si aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;
b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;
d) îndruma şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor si analizează respectarea încadrării in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, după caz, in unităţile şi instituţiile din care fac/face parte;
e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de cate ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacitaţii de apărare împotriva incendiilor;
f) acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă in îndeplinirea atribuţiilor.
g) participă la aplicaţii, convocări, exerciţii, intervenţii în situaţii de urgenţă
h) Să execute instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe baza dispoziţiilor generale ( OMAI 712/2005)  şi a reglementărilor specifice.
i) controlează anual dacă la instructajul la locul de muncă se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic, şi dacă rezultatele se consemnează în fişa individuală de instructaj ( art.30)
j) completeaza fişele individuale de instructaj, înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală. Să  urmărească  după instruire şi completare,  ca fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă sa fie semnată de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul.
 
 
Alte atribuţii
 
a) Ţine evidenţa şi inventarul tuturor materialelor de Protecţie Civilă aflate în magaziile de Protecţie Civilă  dar şi a celor aflate în custodie.
b) Participă la operaţiunile de prevenire, limitare şi înlăturare a dezastrelor.
c) Asigură gestiunea fizica a stocului materialelor şi utilajelor pentru intervenţie în caz de situaţii de urgenţă;
d) Întocmeşte notele de recepţie , bonurile de materiale şi referatele pentru casare
e) Opereaza în stoc miscarile de marfa;
f) Pastrează documentele justificative legate de stocuri;
g) Efectuează inventarul stocului de marfa;
h) Întocmeşte  referate pentru aprovizionarea materialelor de protecţie civilă conform normativelor în vigoare.
i) Execută aprovizionarea cu materiale de Protecţie Civilă şi răspunde de calitatea acestora.
 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, compartimentul colaborează cu următoarele instituţii:

• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cp. „Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu;
• Prefectura judeţului Sibiu;
• Consiliul Judeţean Sibiu;
• Poliţia Municipiului Mediaş;
• Spitalul Municipal Mediaş;
• Detaşamentul de Jandarmi Mediaş-Agnita;
• Garnizoana Mediaş;
• Serviciul de Ambulanţă Mediaş;
• Direcţia de Sănătate Publică Sibiu;
• Direcţia Sanitar - Veterinară Sibiu;
• Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Sibiu;
• Direcţia Judeţeană pentru Statistică Sibiu;
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu;
• Direcţiile, serviciile, instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Local