MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Direcţia Administraţie Publică Locală

Direcţia Administraţie Publică Locală

Director executiv - Cristian Istrate cu delegare de atributii

 • Adresa: Etaj I, camera 6, 7
 • Telefon: +40 269 803 840
 • Fax: +40 269 841 198
 • Audienţe: Joi de la ora 10:00.

Componenţa Direcţiei:


Birou: Parter/Hol,

tel: 0269/803803

Componenţă:

 • Florea Ozana Claudia - Inspector
 • Iliescu Felicia – Inspector

Compartimentul Centrul de Informare pentru Cetăţeni are următoarele atribuţii:

1. Înregistrează petiţiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice și monitorizează modul de soluționare a acestora;

2. Asigură şi oferă cetăţenilor formulare tipizate, prevăzute de lege. Centrul de informare a Cetăţeanului asigură şi pune la dispoziţia cetăţenilor, fluturaşi informativi privind obţinerea avizelor, aprobărilor, documentele din sfera de competenţă a Primăriei şi Consiliului Local, informaţii rapide privind activităţile Consiliului Local, agenda manifestărilor culturale, sociale şi sportive, adrese ale instituţiilor de interes public, elaborează fişe cu informaţii.


Birou:Etaj I, cam.6,

tel:0269/803839; 0269/803838

Componenţă:
 • Ovidiu Deac - jurist

Biroul Juridic Contencios are următoarele atribuţii:

1. Asigură în condiţiile legii reprezentarea Mun.Mediaş în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele pe baza delegaţiilor emise de Primar;

2. Analizează în termenul legal, plângerile prealabile administrative, formulate în temeiul Legii contenciosului administrativ împotriva actelor administrative adoptate de Consiliul Local al Mun.Mediaş sau emise de primarul Mun.Mediaş şi formulează propuneri de soluţionare a acestora şi proiecte de hotărâri cu acest obiect;

3. Verifică, avizează documentele şi actele prezentate şi sprijină compartimentele din aparatul de specialitate, oferindu-le consultanţă în vederea interpretării corecte a prevederilor legale;

4. Soluţionează petiţiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în competenţa Mun.Mediaş şi/sau a Comp. Juridic contencios;


Birou:Etaj I, cam.6,

tel:0269/803839

Componenţă:
 • Olteanu Adriana - consilier
 • Turcu Maria Cristina – Inspector
 • Cherteș Claudia - Inspector

Principalele atribuţii ale Biroului Administraţie Publică Locală

1. Asigură activitatea de eliberare a copiilor, certificatelor ori extraselor cu avizul scris al secretarului la solicitările cetăţenilor sau instituţiilor.

2. Comunică şi înaintează, sub semnătura secretarului, în termen de 10 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate, actele emise de către primar;

3. Întocmeşte şi conduce evidenţa tuturor documentelor prevăzute de lege (registre, liste electorale, cărţi de alegători, etc.) şi organizează acţiunile ce revin autorităţilor publice locale pentru desfăşurarea alegerii Preşedintelui României, Parlamentului, autorităţilor publice judeţene şi locale, pentru recensămintele populaţiei şi animalelor, pentru referendumuri sau alte forme de consultare a populaţiei;

4. Întocmeşte documentele necesare şi organizează activităţile ce revin administraţiei publice locale cu ocazia alegerilor, referendumuri, etc.;

5. Soluţionează în condiţiile legii cereri şi sesizări ale cetăţenilor;

6. Ţine evidenţa tuturor asociaţiilor de proprietari înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare;

7. Îndrumară şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu;

8. Întocmirea şi distribuirea materialelor informative de interes pentru asociaţiile de proprietari prin care să contribuie la buna desfăşurare a activităţii acestora;

9. Ţinerea registrului persoanelor decedate cu ultimul domiciliul în municipiul Mediaş;

10. Verificarea bunurilor imobile persoanelor decedate având ultimul domiciliul în municipiul Mediaş, în vederea întocmirii sesizărilor;

11. Întocmirea sesizărilor privind bunurile persoanelor decedate şi înaintarea acestora notarului public în vederea deschiderii succesiunii;


Birou: Subsol,

tel:0269/803834

Componenţă:
 • Cora Monica - Inspector

Birou: Etaj 3, camera 11,

tel:0269/803842

 • Frîncu Liliana – consilier

Compartimentul Registru Agricol are următoarele atribuţii:

1. Furnizează date pentru completarea şi ţinerea la zi a Registrului Agricol pe suport hârtie cât şi în format electronic;

2. Soluţionează în condiţiile legii cererile şi sesizările cetăţenilor referitoare la problemele agricole;

3. Colaborează cu medicul veterinar de la Circumscripţia sanitar Veterinară în vederea înregistrării în registrul agricol a efectivelor de animale;

4. Eliberează documente doveditoare asupra proprietăţii şi eliberează documente privind proprietatea şi/sau utilizarea terenului agricol

5. Asigură întocmirea, completarea şi ţinerea la zi a Registrului Agricol pe suport de hârtie şi în format electronic, conform registrului agricol aprobat prin HG;

6 Comunică date centralizate către Direcţia Agricolă Sibiu şi INS Sibiu în termenele prevăzute de actele normative;

7. Întocmeşte şi ţine evidenţa certificatelor de producător;

8. Înregistrarea într-un registru contractele de arendă şi asigură înscrierea modificărilor intervenite la arendaş şi arendator;

9. Asigură înregistrarea, informarea, primirea şi transmiterea corespondenţei aferentă comisiei locale de fond funciar;


Compartimentul Autoritate Tutelară

Birou: Etaj 2, camera 2,

tel:0269/803837

Componenţă:

 • Dragoș Sofia – consilier
 • Bacila Rodica – inspector

Compartimentul Autoritate Tutelară are următoarele atribuţii:

A. Atribuţii cu privire la protecţia minorilor

1. Analizarea cu obiectivitate a situaţiei de fapt şi întocmirea anchetei sociale sau a referatului social cu încadrarea corectă a acesteia în legislaţia în vigoare;

2. La cererea instanţelor de tutelă, întocmeşte anchete sociale necesare soluţionării proceselor de divorţ unde sunt implicaţi minorii şi comunică instanţei avizul privind exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei copilului minor, obligaţia de întreţinere a părinţilor, stabilirea programului de vizitare pentru minori conform noului cod civil;

3. Hotărăşte în cazul neînţelegerilor dintre părinţi cu privire la exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti, încuviinţează copilului care a împlinit 14 ani să-şi schimbe felul învăţăturii sau pregătirii profesionale prestabilite;

4. Încuviinţează părintelui decăzut din drepturi să-şi păstreze legăturile personale cu copilul;

5. Ţine evidenţa într-un registru special a minorilor puşi sub curatelă şi tutelă (instituită de instanţele de tutelă);

6. Efectuează anchete sociale privind decăderea din drepturile părinteşti în cazul în care se constată că sănătatea sau dezvoltarea unui copil este primejduită prin felul de exercitare a drepturilor părinteşti, purtare abuzivă sau neglijenţă gravă;

7. La solicitarea organelor de urmărire penală, întocmeşte anchete pentru minorii cu probleme de comportament;

8. Efectuează anchete sociale în cazul declarării abandonul unui minor conf. Legii nr.272/2004;

9. Efectuează anchete sociale în vederea încuviinţării căsătoriei (dispensa de vârstă) pentru minorele care au împlinit vârsta de 16 ani;

10. La cererea direcţiei pentru protecţia drepturilor copiilor şi a organelor de poliţie, efectuează anchete sociale pentru minorii care au comis fapte antisociale, necesitând luarea unor măsuri de ocrotire;

B. Protecţia persoanelor bolnave şi vârstnice

1. La cererea instanţelor judecătoreşti efectuează anchete sociale pentru persoanele private de libertate care solicită întreruperea executării pedepsei, persoane majore care solicită ajutor public judiciar;

2. Efectuează anchete sociale în vederea internării nevoluntare în spital a bolnavilor psihici şi punerea sub interdicţie a acestora;

3. Semnează dovezile de întreţinere a persoanelor nevoiaşe;

4. Urmăreşte executarea obligatorie de întreţinere a persoanei vârstnice şi ţine evidenţa actelor juridice încheiate, într-un registru special; Contract de întreţinere;

5. Întocmeşte anchete sociale familiilor cu situaţie materială precară, care sunt sprijinite de persoane cu domiciliul în străinătate, în vederea semnării dovezii de întreţinere a acestora;

6. Colaborează la realizarea de studii privind înfiinţarea unor fundaţii, asociaţii, instituţii pentru ocrotirea unor categorii de minori şi persoane vârstnice;

7. Desfăşoară program cu publicul în cadrul audienţelor;

8. Una dintre atribuţii adiacente dar cu caracter major în activitatea Autorităţii Tutelare este întocmirea arhivei şi păstrarea confidenţialităţii informaţiilor culese pe teren şi la programul cu publicul;