MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Direcţia de Administrare a Domeniului Public Mediaş

Direcţia de Administrare a Domeniului Public Mediaş

Direcţia de Administrare a Domeniului Public Mediaş  este un serviciu public cu personalitate juridică, din subordonarea directă a Primarului municipiului Mediaş,  care desfăşoară,  sub autoritatea Administraţiei Publice Locale, activităţile enumerate şi detaliate în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin H.C.L. 24/27.01.2017 privind schimbarea denumirii serviciului public “Serviciul Public de Ecologizare” din “Serviciul Public de Ecologizare” în serviciul public  “Direcţia de Administrare a Domeniului Public Mediaş”.  Serviciul Public de Ecologizare a luat fiinţă în 2004, iar conform HCL 399/01.04.2009 a avut loc separarea de activităţile de salubritate, activităţi care au fost încredinţate operatorului regional  de salubritate SC ECO-SAL SA Mediaş.

  • Cod fiscal: 28902631
  • Sediul: Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr.13
  • Punctul de lucru: Piaţa Corneliu Coposu nr.3 - Clădirea Primăriei, etaj.2 , Birouri: Cam.13, 16,18 
  • Tel./Fax: 0269/803.874; 0269/803.864
  • E-mail: dadpm2017@yahoo.com

Organigrama

Director: ing. Calborean Genoveva Mihaela

Director adjunct: ing. Balog Iosif Atilla 

Componenţa Direcţiei:
Serviciul Administrare Zone-Verzi, Cimitir, Reclamă stradală -  Şef Serviciu - ing. Mărginean Florin
                      1. Birou Zone Verzi - Şef Birou Zone Verzi - ing.Blaga Margareta Gabriela
                      2. Compartiment Cimitir, Reclamă şi Publicitate 
Serviciul Administrare şi Întreţinere Locuri de Joacă, Dotări stradale şi Mobilier urban -  Şef Serviciu - ing. Mihăescu Mirela Tatiana
Birou Economic-Administrativ  - Şef Birou: ec. Dîrloşan Daniela
                Resp. secretariat, arhivă, registratură: inspector de specialitate Hrişca Puşa -Nicoleta
                Resp. casierie, gestiune: inspector de specialitate Florică Gheorghe
Compartiment Curăţenie: 10 angajaţi
Compartiment Parc Auto - Şef Formaţie Filip Teodor Ioan
Compartiment Parcări şi Centru Comandă - Şef Formaţie Comunicaţii  Boar Răzvan Alexandru                                                                 
 
Direcţia de Administrare a Domeniului Public Mediaş, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin H.C.L. nr.24/ 27.01.2017 desfăşoară următoarele activităţi:

 (1.) Adminstrarea parcurilor şi a zonelor verzi din municipiul Mediaş;

 (2.) Administrarea Cimitirului Comunităţii şi Cimitirului Eroilor;

 (3.) Administrarea parcărilor cu plată şi monitorizare acces auto zona centrală din municipiul Mediaş;

 (4.) Prestări servicii de reparaţii şi întreţinere mobilier urban, dotări stradale, aparate de joacă;

 (5.) Prestări servicii de curăţenie în clădirea Primăriei Mediaş şi la WC-ul public;

 (6.) Reclamă şi publicitate stradală;

 (7.) Administrarea parcului auto al unităţii administrativ-teritoriale municipiul Mediaş.

 

(1.) Adminstrarea parcurilor şi a zonelor verzi din municipiul Mediaş;

Activităţi de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, parcurilor, grădinilor publice şi a locurilor de joacă pentru copii; activităţi de amenajare a spaţiilor verzi cu flori şi arbuşti ornamentali în scopul evitării monotoniei peisagistice şi funcţionale; lucrări de plantare a gardului viu, de întreţinere sau tăieri de corecţie; activităţi de producere a materialului dendrologic şi floricol necesar amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor verzi şi a locurilor de agrement.

 (2.) Administrarea Cimitirului Comunităţii şi Cimitirului Eroilor;

DADPM răspunde de administrarea Cimitirului Municipal amplasat pe str. Păcii FN şi al Cimitirului Eroilor de pe str. Herman Oberth FN, având următoarele atribuţii: asigurarea ordinii în perimetrul cimitirului; asigurarea prestărilor necesare înhumării; întreţinerea aleilor, instalaţiilor, împrejmuirilor. Concesionarea locurilor de veci se va face pe bază de cerere pe o perioadă nedeterminată, doar în caz de deces ai membrilor de gradul I ale decedatului. Prestarea serviciilor funerare de către Direcţie se va face în baza solicitărilor celor interesaţi, cu plata tarifelor şi preţurilor stabilite conform legislaţiei în vigoare. Sunt scutiţi de plata taxelor cei care se încadrează în prevederile art.485 din Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi cazurile sociale conform anchetelor sociale din evidenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială.

 (3.) Administrarea parcărilor cu plată şi monitorizare acces auto zona centrală din municipiul Mediaş;

Amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare se va realiza conform hotărârilor autorităţilor administraţiei publice locale. Parcările vor fi utilizate contra cost, pe bază de tichet de parcare pe perioade limitate sau pe baza unui abonament sau a unei autorizaţii, care trebuie expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului. Abonamentele lunare/ anuale se vor elibera pe perioade stabilite de către persoana juridică care le exploatează.

Sunt exceptate de la plata taxei de parcare autovehiculele aparţinând următorilor proprietari şi categorii: vehiculele de intervenţie (salvare, poliţie, pompieri, Romtelecom, gaz, Electrica, MAPN, ale căror vehicule se află în misiune), Instituţiile publice (Consiliul Local, Administraţia Financiară, Garda Financiară, Curtea de Conturi, Poliţia Comunitară), persoanele cu handicap posesoare a autovehiculelor adecvate, riveranii. Toate aceste autovehicule vor beneficia de un permis de parcare gratuit, care se obţine în baza documentelor de identitate şi proprietate a acestora. Respectarea regulamentului de funcţionare în parcările cu plată se face prin control de către agenţii de supraveghere ai Serviciului şi organelor de stat. Serviciul este împuternicit pentru a constata abaterile, conform legislaţiei în vigoare. Agenţii de supraveghere vor întocmi notele de constatare pentru următoarele contravenţii: staţionarea fără achitarea taxei de parcare; staţionarea cu permise sau tichete de parcare expirate; staţionarea pe căi de acces şi pe locurile rezervate. Amenda se stabileşte conform HCL în vigoare şi se poate achita în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului -verbal. Neachitarea în termen a amenzii, atrage după sine urmărirea pe cale judecătorească a persoanei care a săvârşit contravenţia, în scopul recuperării daunelor de către administratorul parcării.

Administratorii parcărilor cu plată nu răspund de securitatea vehiculelor sau a bunurilor aflate în acestea.

Compartimentul Parcări şi Centru Comandă este însărcinat cu implementarea prevederilor HCL nr.292/2017 privind aprobarea noului Regulament de acces în zona restricţionată din Piaţa Regele Ferdinand I a Municipiului Mediaş, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale HCL nr.96/2018 privind aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în municipiul Mediaş.

 (4.) Prestări servicii de reparaţii şi întreţinere mobilier urban, dotări stradale, aparate de joacă  precum şi eliberarea de avize de principiu şi emiterea acordurilor de spargere/intervenţie ;

(1.) Întreţinere mobilier urban: verifica zilnic starea fizica a mobilierului din dotare şi ia masuri de remediere; stabileste cu promptitudine necesarul de materiale,   piese ,instalatii servicii, reparatii, necesare bunei desfasurari a activitatii compartimentului; sa efectueze lucrarile de intretinere şi reparatii curente (curatat, vopsit ), iar reparatiile   capitale ori de cate ori este necesar; gestioneaza in conditii optime materialele achizitionate; evidenta zilnica a activitatii; raspunde de evaluarea personalului din subordine şi de respectarea normelor de securitate a muncii; intocmeste propunerea anuala privind necesarul de materiale, dotari,reparatii curente şi capitale ,pe domeniul sau de activitate, in termenele solicitate , in vederea stabilirii prevederilor bugetare pentru anul urmator.

(2.) Întreţinere locuri de joacă: sa verifice executarea lucrarilor de intretinere şi reparatii curente in conformitate cu procedura de inspectie şi intretinere a fiecarui echipament; sa propuna amenajarea de noi spatii de joaca, sa ajute la intocmirea documentatiilor necesare investitiilor noi; sa monteze in spatiile de joaca doar echipamente autorizate de institutiile abilitate; informarea utilizatorului cu privire la denumirea locului de joaca, conditiile de utilizare; numere de telefon utile in situatia producerii unor situatii de urgenta; sa asigure siguranta şi functionarea corecta a echipamentelor din spatiile de joaca pentru copii; sa efectueze lucrarile de intretinere şi reparatii curente (curatat, vopsit, completat sau nivelat nisip, etc)  şi reparatiile capitale ori de cate ori este necesar; sa primeasca sesizarile cetatenilor cu privire la defectiunile aparute şi sa le remedieze in cel mai scurt timp posibil; sa intocmeasca şi sa tina la zi un registru de evidenta cu inspectia , lucrarile de intretinere şi de reparatii; sa pastreze documentatia tehnica a echipamentelor de joaca; sa detina prescriptiile tehnice specifice (ISCIR) , standardele, legislatia şi reglementarile in vigoare la locurile de joaca şi sa se asigure de respectarea acestora.

(3.)  Intretinere fantani arteziene: urmarirea lucrarilor de intretinere a fantanilor arteziene pentru buna functionare a acestora şi modernizarea fantanilor arteziene de pe domeniul public; propune infiintarea de noi fantani arteziene; sa efectueze lucrarile de intretinere şi reparatii curente (curatat, vopsit, schimbat apa, etc.), iar reparatiile capitale ori de cate ori este necesar.

(4.) Confectii metalice: sa execute lucrari de debitare, sudura, vopsitorie, etc.; sa asigure siguranta lucrarilor efectuate; gestioneaza in conditii optime materialele achizitionate; evidenta zilnica a activitatii.

        (5) Eliberarea Avizului de principiu pentru lucrări realizate pe domeniul public sau privat al Mun. Mediaş şi emiterea Acordului de spargere şi a Acordului de intervenţie pentru lucrări tehnico-edilitare şi de construcţii care se execută pe domeniul public sau privat al Mun. Mediaş. Serviciul Administrare şi Întreţinere Locuri de Joacă, Dotări stradale şi Mobilier urban este însărcinat cu implementarea prevederilor Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare și de construcții care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș aprobat prin HCL nr.100/2017.

 (5.) Prestări servicii de curăţenie în clădirea Primăriei Mediaş şi la WC-ul public;

  • Curăţenie birouri

Activităţi de curăţenie zilnică şi periodică, care cuprinde urmatoarele operaţiuni: aspirarea mochetelor cu aparatură electrică profesională, măturarea şi spălarea pardoselilor, curăţarea şi dezinfectarea aparatelor electronice cu substanţe speciale, lustruirea suprafeţelor de geam, oglindă cu spray-uri speciale, ştergerea prafului de pe mobilier, înlocuirea sacilor menajeri, colectarea şi depozitarea lor în spaţiile special amenajate.

  •    WC-ul public din Mun. Mediaş este amplasat pe Str. Iorga, nr.2

Activităţi de curăţenie zilnică şi periodică, care cuprinde urmatoarele operaţiuni: curăţarea, dezinfectarea şi igienizarea grupurilor sanitare, a suprafeţelor placate cu gresie, faianţă, ştergerea prafului, înlocuirea sacilor menajeri, colectarea şi depozitarea lor în spaţiile special amenajate, etc.

 

 (6.) Reclamă şi publicitate stradală;

Prin H.C.L.nr. 373/2008 au fost date in administrarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public panouri de afișaj, pentru reclamă şi publicitate, executate în sistemul casetă din structură metalică şi policarbonat, de tipul: panourilor neluminoase cu picior prins în pardoseală la dimensiunile 1200 x 900 mm și panourilor de afișaj suspendate pe perete, la dimensiunile 1200 x 900mm.  Suportii pentru reclama si publicitate sunt executati in sistemul caseta din structura metalica si policarbonat.  Aceste panouri de afişaj vor fi folosite atât pentru publicitate temporară cât şi pentru anunţuri de mică publicitate, aceste spaţii putând fi utilizate de către cei interesaţi, contra cost. Fiecare panou de afişaj a fost numerotat şi s-a indicat prin autocolante faptul ca spaţiile de expunere pot fi folosite numai cu acordul DADPM, indicându-se atât modul în care acesta poate fi contactat, cât şi sancţiunile în urma folosirii panourilor fără acordul Direcţiei. După plata contravalorii către acest serviciu, persoana din cadrul compartimentului publicitate, va instala afişele în casetele panourilor de afişaj sau în staţiile de autobuz solicitate şi la expirarea termenului prevăzut în cerere va proceda la scoaterea lor din casete, returnarea către client sau distrugerea lor.

  (7.) Administrarea parcului auto al unităţii administrativ-teritoriale municipiul Mediaş.

Atributii: asigura intretinerea mijloacelor de transport din dotare in permanenta stare de functionare, prin efectuarea reviziilor tehnice obligatorii şi a reparatiilor atunci cand se impun, urmareste respectarea rutelor de deplasare, efectuarea vizitelor medicale şi a testelor psihologice de catre conducatorii auto, intocmeste documentatia necesara achizitionarii serviciilor de intretinere, reparatii, asigurari auto , taxe obligatorii pentru intreg parcul auto şi urmareste realizarea contractelor rezultate,gestioneaza bonurile de combustibil şi urmareste incadrarea fiecarui vehicul in consumul normat al acestuia , pe baza foilor de parcurs complectate de catre conducatorii auto, elibereaza foi de parcurs autovehiculelor care urmeaza sa efectueze transporturi , atat de persoane cat şi de marfa,programeaza autovehiculele la statiile itp autorizate in vederea efectuarii inspectiei tehnice periodice, propune casarea şi scoaterea din uz a autovehiculelor care nu mai funcţionează în parametri optimi, propune achizitia de vehicule noi, materiale, piese şi consumabile, asigura cunoasterea şi implementarea legislatiei in vigoare din domeniu , personalului din subordine, conduce evidenta programarilor mijloacelor de transport şi asigura realizarea transportului de personal sau materiale, atat cu mijloace proprii, cat şi inchiriate, astfel incat solicitarile aprobate de conducere sa fie rezolvate.