MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Directia de Dezvoltare Urbana

Arhitect Şef

Direcția Arhitect Şef

funcţionează în subordinea directă a Primarului municipiului Mediaş.

Arhitect șef - Paul Mihaela

 • Birou: etaj 3, camera 9
 • Telefon: 0269 803 820
 • Audienţe: Joi de la ora 10:00

Componenţă Arhitectul Şef

 1. Compartiment Urbanism
 2. Serviciul Autorizări și Disciplină în Construcții
  1. Compartiment Autorizări
  2. Compartiment Disciplina în Construcţii


Atribuţii:

 1. Întocmeşte programe de organizare şi dezvoltare urbanistică a localităţilor Mediaş şi Ighişul Nou precum şi programe de amenajare a teritoriului lor cu respectarea tradiţiei locale, asigurând şi realizarea acestora conform prevederilor legale.
 2. Avizează toate proiectele din domeniul urbanismului şi al autorizărilor în construcţii de pe teritoriul localităţilor Mediaş şi Ighişul Nou şi participă la iniţierea proiectelor ce se execută din bugetul local  sau alte fonduri publice.
 3. Stabileşte şi propune Consiliului Local măsuri pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător în scopul creşterii calităţii vieţii, asigură respectarea prevederilor legale privind protecţia şi conservarea monumentelor istorice, a siturilor arheologice , a parcurilor şi zonelor verzi.
 4. Colaborează cu toţi factorii implicaţi la stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local, şi participă la realizarea acestuia.
 5. Urmăreşte modul de punere în aplicare a proiectelor din domeniul urbanismului şi autorizării în construcţii
 6. Răspunde de buna desfăşurare a activităţii disciplinei în construcţii.
 7. Se îngrijeşte de elaborarea planurilor de dezvoltare urbanistică generale, zonale şi de detaliu, precum şi regulamentele aferente acestora pe care apoi le aplică prin autorizaţiile de construire şi desfiinţare.
 8. Organizează consultarea cetăţenilor pentru avizarea şi aprobarea proiectelor de urbanism şi acelor cu finanţare europeană.
 9. Urmăreşte starea monumentelor de arhitectură, a zonelor de protecţie arhitecturală, a siturilor arheologice şi face propuneri pentru conservarea , restaurarea şi punerea lor în valoare.
 10. Stabileşte şi propune Consiliului Local noile zone de dezvoltare urbanistică a municipiului.
 11. Constată contravenţiile la dispoziţiile legale din domeniu şi aplică sancţiunile corespunzătoare.
 12. Participă cu reprezentanţi la toate acţiunile privind problemele de sistematizare ale municipiului.
 13. Asigură verificările la fața locului a imobilelor, la solicitarea cetățenilor sau ori de câte ori se impune constatarea stării acestora
 14. Propune primarului proiectul de statut al personalului, structura organizatorică, numărul de personal, atribuţii de serviciu prin fişa postului, premierea sau sancţionarea personalului din cadrul direcţiei.
 15. Elaborează :
  • certificate de urbanism
  • certificate de notare a construcţiilor
  • certificate de radiere a construcţiilor
  • autorizaţii de construire
  • autorizaţii de desfiinţare
  • avize de urbanism
  • procese verbale  de contravenţie , pentru municipiul Mediaş şi sat Ighişul  Nou.
  • rapoarte de oportunitate
  • referate privind promovarea unor hotarari ale Consiliului Local
 16. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, H.C.L. sau dispoziţii ale Primarului.

   


 
 • Birou: etaj 3, camera 7
 • Telefon: 0269-803821

Componenţa :

 • Popovici Dorina – Consilier
 • Rusu Ana-Maria - Inspector
 • Fleșeriu Maria Diana - Consilier

Atribuţii:

 1. Participă la întocmirea programelor de organizare şi dezvoltare urbanistică a localităţii.
 2. Stabileşte şi propune Consiliului Local măsuri pentru refacerea şi  protecţia mediului înconjurător în scopul creşterii calităţii vieţii.
 3. Se îngrijeşte de elaborarea  planurilor de dezvoltare urbanistică generală a municipiului precum şi de regulamentul de urbanism pe care apoi le aplică.
 4. Organizează consultarea cetăţenilor pentru avizarea şi aprobarea proiectelor de urbanism.
 5. Acordă consultanţă de specialitate pentru toate lucrările din zona de protecţie arhitecturală şi face propuneri privind reabilitarea construcţiilor monument.
 6. Verifică documentaţiile de urbanism şi întocmeşte referate, rapoarte în vederea aprobării acestora de Consiliul Local
 7. Întocmeşte certificate de urbanism cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate, şi răspunde de eliberarea acestora în termen legal.
 8. Informează persoanele interesate despre prevederile P.U.G. , a Regulamentului de Urbanism, Planurilor urbanistice de zonă şi detaliu privind municipiul Mediaş şi satul Ighişul Nou.
 9. Asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii cu privire la probleme de urbanism şi amenajarea teritoriului.
 10. Răspunde de întocmirea şi completarea registrului de certificate de urbanism.
 

 
 • Birou: etaj 3, camera 5
 • Telefon: 0269-803823
 • Fax: 0269-803825

Componenţa :

 • Vacant  – Şef serviciu

Compartiment Autorizări

 • Roibu George Augustin  – Inspector
 • Belea Maria Daniela – Inspector

Atribuţii:

 1. Verifică documentaţiile şi întocmeşte autorizaţii de construire şi desfiinţare în conformitate cu planurile şi reglementările urbanistice aprobate cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 2. Aduce la cunoştinţă publicului autorizaţiile eliberate.
 3. Participă la urmărirea respectării documentaţiilor aprobate şi a A.C. pe perioada executării lucrărilor.
 4. Participă la recepţia la terminarea lucrărilor şi răspunde de regularizarea taxei de autorizare.
 5. Răspunde de întocmirea şi completarea în conformitate cu prevederile legale a Registrului de autorizaţii.
 6. Întocmeşte situaţiile specifice prevăzute de lege pentru Inspecţia în Construcţii, Ordinul Arhitecţilor şi Institutul de Statistică.
 7. Întocmeşte certificate de notare şi radiere ale construcţiilor pentru operaţiunile de cadastru imobiliar.
 8. Asigură consultanţă şi asistenţă de specialitate pentru verificarea unor imobile cu probleme de rezistenţă şi stabilitate la cererea cetăţenilor.
 9. Participă, când este cazul, la verificări privind disciplina în construcţii.
 10. Execută şi alte atribuţii prevăzute în hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului.

 
 • Birou: etaj 3, camera 17
 • Telefon: 0269-803824

Componenţa :

 • Pop Sorin – Referent
 • Loșonți Petre - Inspector
 • Crișan Andreea Ioana - Inspector

Atribuţii:

 1. Verifică toate sesizările cetăţenilor privind disciplina în construcţii
 2. Urmăreşte respectarea documentaţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire şi desfiinţare
 3. Întocmeşte acte de constatare şi rapoarte la verificările efectuate.
 4. Constată contravenţiile sau infracţiunile prevăzute la Legea 50/91 privind autorizarea în construcţii, şi face propuneri de sancţionare.
 5. Întocmeşte procesele verbale de contravenţie şi referatele în vederea aplicării prevederilor Legii50/91.
 6. Urmăreşte stadiul de edificare a construcţiilor autorizate şi întocmeşte fişele de monitorizare a acestora.
 7. Întocmeşte şi distribuie somaţii pentru regularizarea autorizaţiilor de construire la expirarea acestora.
 8. Urmăreşte realizarea lucrările executate pe domeniul public cu respectarea calităţii, termenelor şi a organizării corespunzătoare.
 9. Răspunde de întocmirea şi completarea  registrului de procese verbale de contravenţie.
 10. Întocmeşte programe şi grafice de verificare în teren pe care le pune în aplicare.
 11. Îndeplineşte orice sarcini atribuite prin hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţii ale Primarului.