MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor

Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor

 

 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MEDIAŞ

Adresa: Mediaş, Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 1, jud. Sibiu

Tel.: 0269/845932 – Evidenţa Persoanelor
        0269/844229 – Stare civilă
Fax: 0269/845932

 
 

 
 • Compartiment Evidența Persoanelor (tel. 0269-845932)
 • Compartiment Stare Civilă (tel. 0269-844229)

Componența:

 • Niţu Andrei – şef serviciu
 • Brezae Cristian Marius – Inspector Evidenţa Persoanelor
 • Cristea Dorinel – Inspector Evidenţa Persoanelor
 • Ciochea Elena Gabriela – Referent Evidenţa Persoanelor
 • Oancea Dorina Maria - Inspector Evidenţa Persoanelor
 • Gligor Rodica – Inspector Stare Civilă
 • Cășuneanu Codruța - Inspector Stare Civilă
 • Duma Mihaela - Inspector Stare Civilă
 • Braga Dumitreana Letiţia - Inspector Stare Civilă.
 • Diacu Adela Silvia -Inspector Stare Civilă.

 

Program de lucru cu publicul

Starea Civilă

 

Ziua săptămânii
Primire/Eliberare documente
 
LUNI
08.30 – 13.00
 
MARŢI
08.30 – 13.00
16.00 – 18.30
 
MIERCURI
08.30 – 13.00
 
JOI
08.30 – 13.00
 
VINERI
08.30 – 13.00
 
Programul de lucru cu publicul al Compartimentului de Stare Civilă în zilele de sâmbătă şi duminică se stabileşte în cursul săptămânii respective şi se afişează în timp util la sediul S.P.C.L.E.P.
În vederea eliberării urgente a adeverinţei de înhumare în zilele de sâmbătă şi duminică vă rugăm să apelaţi numărul de telefon 0746.091.453.  
 

Program de lucru cu publicul                                                     

Evidenţa Persoanelor

 

Ziua săptămânii
Primire documente
Eliberare documente
LUNI
08.30 – 13.00
13.00 – 16.30
MARŢI
08.30 – 13.00
16.00 – 18.30
13.00 – 18.30
MIERCURI
08.30 – 13.00
13.00 – 16.30
JOI
08.30 – 13.00
13.00 – 16.30
VINERI
08.30 – 13.00
13.00 – 14.00

Compartimentul de Evidenţa Persoanelor nu are program cu publicul în zilele de sâmbătă şi duminică.


 
- îndeplinirea de activitati referitoare la primirea si eliberarea documentelor in cadrul ghiseului unic, potrivit prevederilor actelor normative, ordinelor, dispoziilor si instructiunilor specifice, precum si rezolvarea celorlalte activitati specifice pe linie de evidenta a persoanelor;
 
- actualizarea, utilizarea si valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenta a Persoanelor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
 
- actualizarea bazei de date şi procesarea datelor, în vederea întocmirii cărţii de identitate, a cărţii provizorii şi a aplicării menţiunii de reşedinţă;
 
- primirea cererilor şi eliberarea adeverinţelor care atestă că titularul a locuit cel puţin 30 de ani în zona Copşa Mică, în vederea reducerii cu 2 ani a vârstei de pensionare;
 
- completarea formularului E401 privind componenţa familială, formular necesar persoanelor care lucrează în străinătate;
 
- primirea cererilor şi eliberarea certificatelor care atestă domiciliul şi cetăţenia română;
 
- primirea documentaţiilor privind preschimbarea certificatelor de înmatriculare;
 
- primirea solicitărilor şi comunicarea datelor cu caracter personal, ca urmare unor cereri formulate de persoane fizice şi juridice, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia acestora şi cu prevederile instrucţiunilor furnizate de către D.E.P.A.B.D. în acest sens;
 
- executarea de activităţi cu caracter operativ desfăsurate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, cum sunt: prevenirea eliberării actelor de identitate prin substituire de persoană (schimb permanent şi eficient de informaţii cu structurile operative din cadrul I.P.J.), identificarea persoanelor urmărite general sau local;
 
- îndeplinirea, periodic, de activităţi privind reducerea numărului persoanelor fără act de identitate, al căror act de de identitate a expirat şi a minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani si care nu au solicitat obţinerea actului de identitate în termenul prevăzut de lege,;
 
-întocmirea situaţiilor statistice pe linie de evidentă a persoanelor;
 
- aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform OUG. nr. 97/2005.
 

 
 

- întocmirea actelor de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar, şi eliberarea, către persoanele fizice îndreptăţite, a certificatelor doveditoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;

- înscrierea de menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimiterea de comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă – exemplarul I sau, după caz, exemplarul II;

- eliberarea gratuită, la cererea autorităţilor publice, de extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- eliberarea, la cererea persoanelor fizice, a dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
- trimiterea, către structurile de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, de comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români;
- întocmirea de buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică;
- atribuirea codurilor numerice personale, din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate;
- primirea documentaţiilor de schimbare a numelui pe cale administrativă şi întocmirea referatelor cu propunerea de admitere/respingere a cererii;
- primirea, de la comunele arondate S.P.C.L.E.P., a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă şi a documentelor prezentate în motivare, spre verificare şi întocmirea referatului care conţine propunerea de admitere sau respingere a cererii;
- primirea cererilor de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi a documentelor ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
- primirea cererilor de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmirea referatului cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere, pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către D.J.E.P. în coordonarea cărora se află;
- primirea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuarea de verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmirea documentaţiilor şi a referatului cu propunere de aprobare sau respingere, pe care le înaintează D.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrativ-teritoriale competente;
- primirea cererilor de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmirea documentaţiilor şi a referatului prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al D.J.E.P.;
- efectuarea de verificări şi întocmirea de referate cu propuneri în vederea avizării de către DJEP a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine;
 
- efectuarea de verificări şi întocmirea de referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a morţii şi dispariţiei unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 
- înscrierea în registrele de stare civilă a menţiunilor privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la DEPABD, prin intermediul DJEP;
 
- colaborarea cu direcţiile de sănatate şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a nou-născuţilor neînregistraţi la starea civilă;
 
- colaborarea cu unităţile sanitare, D.G.P.C., S.P.A.S., unităţile de poliţie pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte;
 
- primirea documentaţiilor privind divorţul pe cale administrativă şi eliberarea certificatului de divorţ;
 
- primirea documentaţiilor şi oficierea de căsătorii;
 
- constată săvârşirea de contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, în condiţiile Legii nr. 119/1996;