MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna februarie 2023 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 58/2023, proiectul de hotărâre nr. 58/2023, raportul de specialitate nr. 2792/14.02.2023;

Temei legal: art. 8 alin. (5), art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea și indexarea cu rata inflației pentru anul 2022-comunicată de Institutul Național de Statistică, a chiriilor stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 60/2023, proiectul de hotărâre nr. 60/2023, raportul de specialitate nr. 2796/14.02.2023;

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 278/2009, HG.nr. 1447/2022, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2023, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 63/2023, proiectul de hotărâre nr. 63/2023, raportul de specialitate nr. 2875/15.02.2023;

Temei legal: Legii nr. 114/1996, Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (1) din HG nr. 962/2001, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a bunului reprezentând „Placă comemorativă dedicată lui Hermann Oberth la Mediaş”.

Referatul de aprobare nr. 47/2023, proiectul de hotărâre nr. 47/2023, raportul de specialitate nr. 1571/14.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție finalizat „Amenajare zone de protecție la trotuare în Municipiul Mediaș-etapa III”.

Referatul de aprobare nr. 48/2023, proiectul de hotărâre nr. 48/2023, raportul de specialitate nr. 479/14.02.2023;

Temei legal: HG nr. 2139/2004, Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a echipamentelor și sistemelor informatice achiziționate în cadrul proiectului „Soluții informatice integrate privind simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației și îmbunătățirea organizării instituționale”.

Referatul de aprobare nr. 49/2023, proiectul de hotărâre nr. 49/2023, raportul de specialitate nr. 2266/13.02.2023;

Temei legal: art. 108 lit. „c”, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290, art. 298-300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui bun de natura mijloacelor de transport.

Referatul de aprobare nr. 54/2023, proiectul de hotărâre nr. 54/2023, raportul de specialitate nr. 2445/14.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 302 din 27.10.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor bunuri, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, în condițiile legii.

Referatul de aprobare nr. 50/2023, proiectul de hotărâre nr. 50/2023, raportul de specialitate nr. 702/13.02.2023;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr. 9/12.05.2016 încheiat între Municipiul Mediaș și SNTGN Transgaz SA.

Referatul de aprobare nr. 56/2023, proiectul de hotărâre nr. 56/2023, raportul de specialitate nr. 2757/14.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, alin. (3) lit. „g”, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului din cadrul apartamentului 5 situat administrativ în Mediaş Piața Regele Ferdinand I nr. 31, în favoarea Asociației „Mediaș 750 de ani”.

Referatul de aprobare nr. 55/2023, proiectul de hotărâre nr. 55/2023, raportul de specialitate nr. 1542/15.02.2023;

Temei legal: art. 874 din Legea nr. 287/2009, art. 108 lit. „c”, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 362 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a unui teren intravilan în suprafață de 614 mp situat în Municipiului Mediaș, str. Hotar Fukuschdorf nr. 4 Județul Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 57/2023, proiectul de hotărâre nr. 57/2023, raportul de specialitate nr. 1888/14.02.2023;

Temei legal: art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2), din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș, a unui imobil-teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Piscului fn.

Referatul de aprobare nr. 59/2023, proiectul de hotărâre nr. 59/2023, raportul de specialitate nr. 2668/13.02.2023;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2), din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând terenurile identificate pentru atribuire în folosință gratuită tinerilor în vederea construirii de locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003.

Referatul de aprobare nr. 71/2023, proiectul de hotărâre nr. 71/2023, raportul de specialitate nr. 3179/20.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 15/2003, H.G. nr. 896/2003, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al Municipiului Mediaș din „locuință”  în „locuință de serviciu” și repartizarea acestuia.

Referatul de aprobare nr. 77/2023, proiectul de hotărâre nr. 77/2023, raportul de specialitate nr. 2820/22.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de comodat nr. 2/2018 încheiat între Municipiul Mediaș și Asociația „Sfântul Mihail Mărturisitorul” Mediaș pentru imobilul situat în Mediaş, str. Academician Ioan Moraru nr. 7-„Centru de Îngrijire și Asistență Persoane Vârstnice”.

Referatul de aprobare nr. 78/2023, proiectul de hotărâre nr. 78/2023, raportul de specialitate nr. 1431/22.02.2023;

Temei legal: Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, art. 869 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 354, art. 362 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3

descarca material-->